• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Россия байрагы елпилдейди

admin
Август29/ 2018

Районнынъ яй кинотеатры алдында Россия байрагы куьнине багысланган концерт озгарылды. Концерт алдында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши М.Мурзагишиева шыгып соьйледилер. Байрам – ол халк оьктемлигининъ эм данъкынынъ белгиси! Байракка сый этип, биз ата-бабаларымыздынъ эм Россиядынъ уллы тарихине сый этемиз. Бизим байракты сав дуныяда бай тарихли уллы элдинъ байрагы деп таныйдылар», – деди оьз соьзинде Х.Саитов. Концертте йыйылганлар А.Романовтынъ, А.Кудайбердиевадынъ, А.Темировтынъ, З.Аджигеримовадынъ, Д.Караевтинъ, Г.Теркеевадынъ эм баскалардынъ йырлавларын тынъладылар. Йыйылганлардынъ алдында Россиядынъ байрагы бир неше метрге яйылып, елпилдеп турды. Солай ок байрам шарага келгенлерге «Яслык» яслар орталыгы эм волонтерлар ман Россия байрагы куьни мен кутлавлар, байраклар эм триколор ленталар тапшырылдылар.

Н. Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group