• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Биринши кере яшавга шыгарылады

admin
Август30/ 2018

Йыл сайын Россияда 70 миллион тонна коммуналлык кокыслары шыгатаганын, солардынъ тек 7 проценти тайдырылатаганын эсинъизге саламыз. Каты коммуналлык кокысларынынъ 90-нан артык проценти полигонларга орынластырылады яде калай болса солай тасланады, сондайлар 22 мынъ деп саналады. «Янъы тармакка кокысларга басшылык этуьв тармагындагы реформады озгарув бойынша ортак бир координатор керегеди. Экономикадынъ янъы тармагын оьрлентуьв драйвери эм интеграторы деп публично-ыхтыяр компаниясы болмага болады. Ол зат миллет проектти яшавга шыгарувда туьрли финанс механизмлерин, сонынъ санында россия рыногынынъ катнасувшылары уьшин аьвелде таныс болмаган янъы алатларды, олай дегени «ясыл облигацияларды» кулланмага амал береек», – деп анълаткан Дмитрий Кобылкин. Министр солай ок «Таза ава», «Таза сув», «Биологиялык туьрлиликти саклав эм экологиялык туризмди оьрлентуьв» деген йоллары бойынша план коьрсетимлери эм аьзирленген шаралар акында билдирди. «Россияда «Экология» деп аталган сондай енъил болмаган эм коьп яклы миллет проекти биринши кере яшавга шыгарылады. Яшав, элбетте, янъы талаплавлар салып тураяк», – деген Д.Кобылкиннинъ соьзлерин келтиреди табиат министерствосынынъ пресс-службасы. Миллет проекти уьстинде куллык этуьв аьсеринде орманларды от туьсуьвлерден эм законсыз шабувлардан коршалав, экологиялык туризм уьшин онъайлы инфраструктурасын оьрлентуьв, энъ де ийги эм колайлы технологияларды киргистуьвди колтыклав бойынша шараларды косув акында кенъеслер туьстилер. Министр миллет проектин яшавга киргистуьв болган шаклы аьдемлерге ашык кепте, алдышы цифровой технологияларын кулланув эм гражданлар ямагаты ман биргелесте юритилеегин бир неше кере белгиледи.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group