• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Намарт идеологияга йок деймиз

admin
Август30/ 2018

РФ Президенти Владимир Путиннинъ аьрекети мен 2005-нши йылдынъ 21-нши июлинде 3-нши сентябрь куьни 1995-нши йылдынъ 13-нши мартындагы 32-нши номерли «Россия аьскершилик данъкынынъ куьнлери акында» деген федераллык законына туьрленислер киргистуьви мен эстеликли куьнлер санына косылган. Сол куьн 2004-нши йыл Беслан каладагы аявсыз уьйкен теракт иси мен байланыслы. Сондай ярык таза 1-нши сентябрь – Билимлер куьни бу кала, кардаш осетин халкы уьшин кан тоьгилген кара кайгылы оьзгериске айланды. Балаларга карсы каратылган дуныя коьрмеген теракттынъ сырагысында 350 аьдем оьлген (сонынъ ишинде 150 бала, кыскаяклылар, аьскер куллыкшылары) эм 500-ден артыгы яраланган. Бесланда болып озган ислер – ол савлайы Россия эм баска патшалыклар яшавшылары уьшин ортак кайгы, неге десе терроризм сол куьнлерде оьзининъ йырткыш катылыгын айлак та аян коьрсеткен. Сол куьн элимиз тек Бесланда тувыл, солай ок Буденновскте, Каспийскте, Буйнакскте, Волгодонскта, Москвадагы Дубровкада эм коьп баска ерлерде террористлер колларыннан ян бергенлерди эскередилер. Ортак кайгы эм ян авырув аьдемлерди бирлестиреди эм дуныяда терроризм мен куьресуьвге кайрайды. Терроризм – ол аьдем яшавына карсы каратылган энъ де кавыфлы эм намарт ислердинъ бириси. Властьти колга алув яде властьке оьзиндикин эттиртуьв уьшин олар кайсы туьрли кыянатлык йолы ман ямагат эсин каратпага, аьдемлерди коркыстпага шалысадылар. Сондай пис идеологияга карсылык этуьв ниетте 3-нши сентябрь куьни – Терроризмге карсы куьресте бирлесуьв куьни деп белгиленеди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group