• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Ай юзиндей яркыраган ислери мен

admin
Август30/ 2018

Болады куьштен туватаган ерлер де, болады бир тыныс пан язылатаганлар да. Боьтен де таныган, язатаган аьдемнинъ талабы коьз алдынъда оьрленгенин коьргенде, сол аьдем акында мактавлар коьз байлавыш пан айтылмайтаганын билсенъ, макалады енъил эм терен сезимлер мен язасынъ. Аьли мен оьзимнинъ йылы соьзлеримди ярасык кыз балага, ол кишкей болса да, оьз оьмирине коьп затлар этип уьлгирген Алима Джамал кызы Лукмановага каратпага суьемен. Алимады (мага ис борышларыма коьре коьп шараларда болмага туьсетаганнан сонъ) район кезегинде оьткерилетаган коьп шараларда катнасып коьремен. Эсимде, ол Хатын-кызлар байрамына багысланган шатлыклы концерт программасын оьзининъ анага багысланган ярасык йыры ман ашканы, А-Х.Джанибеков атындагы мектебте кайтип усташа театраллык коьринисте, эртегиде бизим баьримизге де белгили Настенькадынъ (карттынъ кызы, оны оьгей анасынынъ буйрыгы ман орманга элтеп таслап, ол болса, оьзининъ ийгилиги мен, аьруьв ислер этип, сандык толы байлыкты алып кайткан) ролин ойнаганы… Алимадынъ «Карлыгаш» балалар ансамблинде бийигени ше, тек мени тувыл, мендей коьплерди сукландыратаганына шек йок. Ол сол ансамбль мен коьп ерлерде болган, аьр бир ерде бу балалар ансамблин уьйкен карс кагув ман йолыгадылар. А ансамбльдинъ уьстинлиги болса, аьр бир биювшидинъ биюв оьнериннен себепли болды… Талаплы кызалак «Йыл окувшысы-2018» конкурсынынъ енъуьвшиси де болган. Солай ок ол белгиленген конкурстынъ «Меним тувган ерим» номинациясында 1-нши орынды бийлеген. Алима Джамал ман Кумбике Лукмановлардынъ аьелинде экинши бала болып тувган. Алимага коьп ийги затларды аьптеси Алина да коьрсетип, уьлги болгандыр деп эсимизге келеди, энди ол оьзи ийги ислери мен, касиети мен синълиси Лианага коьрим болады. Алимадынъ талаплы, билимли кыз болып оьсуьвине тетеси, Терекли-Мектебтинъ «Юлдыз» балалар бавында коьп йыллар уьстинликли исин бардыратаган терен билимли тербиялавшысы Аминат Рашидовна да, атайы авылымыздынъ сыйлы аьдемлерининъ бириси – Абрек-Заур Хайрудинович те, эш те, себеплигин тийдирмей болмайтагандыр деген ой да келеди. Нагашатайы Бимурза ман энеси Рабият та Алимага уьйкен эс бередилер, керек ерлерде оьз маслагатларын да, ярдамын да этедилер. Сога коьредир айтылганы, баламыздынъ баласы – балдан таьтли деп. Алима тек суьйим сезимлери йогары алган аьелде тувып-оьскен эм яшавын да бардырады, солай болганда, кайтип ол тек алдыга ымтылмасын. Алима буьгуьнлерде уьшинши класска бармага аьзирленеди. Ол мектебте де оьз уьстинликлери мен окытувшыларын, боьтен де оьзининъ биринши окытувшысы Элиза Сейдахметовна Баймурзаевады суьйинтип турады. «Элиза Сейдахметовна мени окып-язып, санап уьйретип келеди. Ол менде мектебке суьйимди оьстирип, тербиялайды», – дейди кишкей Алима. Алима Джамал кызы мектеб яшавында коьп шараларда катнасады, аьр бирисинде ол савгалы орынды да алады. Онынъ аьр бир шарага аьзирленуьви – бек яваплы ис. Анасы Кумбике де, кызына уьйкен эс берип, тешкеруьвли ярдамын этеди (сога да оьзим шайыт болганман). Талаплы кызалак буьгуьнлерде туьрли, класстан тыс шараларга да барады. Онынъ акында аьр бир окытувшы (ким Алима ман катнаскан) тек ийгилик пен айтады. Аьр бир аьдем оьзининъ эткен исине яваплылык пан караса, бизим кишкей Алимадай болып, элимиз тек алдыга йогары илгерилик пен барар эди. Тек буьгуьнлерде Алимадай балалардынъ оьсип баратаганы уьйкен сенимлик тувдырады. Алима Джамал кызына алдышылыкты бермей, баскаларга уьлги болып, дайым йогары уьстинликлерге етисип барганын йорайман. Талаплы балалар – бизим яркыраган келеектегимиз, тек оларды колтыклап билейик.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: А. Лукманова. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group