3-нши сентябрь – Терроризмге карсы куьресте макулласувлык куьни Куьшимиз тил бирликте

Бу куьн коьплердинъ юреклерин сызлатады. Коьз алдымызга 14 йыл артта Беслан каласында болган оьзгерис келеди. 2004-нши йылдынъ биринши кырк кийик айында балалар буьгингиндей болып, колларына гуьл байламлар, туьрли туьсли шарлар алып, янъы окув йылына абытлаган эди, биринши класска барганлар да сол санда, тек, оькинишке, коьбиси сол мектебтен артка абытларын алмадылар, аяклары ман кирген куьнасиз янлар, аркалары ман артка шыкканлар. 350-ге ювык аьдемлер, яртысыннан артык балалар террористлердинъ колларыннан янларын курманлык эттилер. Соннан бери аз заманлар оьтпедилер, сонда сувсыз, ассыз (уьш куьн узагында) караклардынъ колларыннан кеткен балалардынъ ата-аналарынынъ коьз яслары коьлдей агадылар, соннан бери йыл сайын бизим элимиз терроризмге карсы куьресте макулласувлык куьнин белгилейди.Ис борышыма коьре, мен де бу куьнге багысланган макалаларымды йыл сайын язатаган болсам да, тынышлы, коьз яссыз язып болмайман. Коьз алдыма сол куьнлерде орталык телеканаллардынъ коьрсеткен сюжетлери, аьлсизленген балалар, янларын салмага ер таппаган аналар коьринип турадылар… Алла Талла сондай затларды эки коьрсетпесин. Балалардынъ не куьналери бар эди?

Кырк кийик айдынъ уьшинши куьни А-Х.Джанибеков атындагы мектебте эстелик линейкасынынъ озгарылувы ман басланды. Мектеб етекшисининъ орынбасары Эльмира Суюндикова окувшыларды линейкага туьзилуьвге шакырып, соьзди 10-ншы класс окувшыларына берди. Окувшыларга оьзининъ йылы соьзлерин, ийги йоравларын «Яслык» яслар орталыгынынъ куллыкшысы А.Арсланов, мектеб етекшиси К.Ярикбаева айтып кеттилер.

Линейкадынъ барысында эстелик такыйкасы да болды, балалар йогарга ак шарлар йибердилер.

Терроризмге карсы куьресте макулласувлык куьнине багысланган шара район маданият уьйининъ алдында бардырылды. А-Х.Джанибеков эм Кадрия мектеблерининъ окувшылары мунда да катнастылар. Шарады

А-Х.Джанибеков атындагы мектебтинъ окувшылары Э.Адильгереев эм З.Джумагишиева ашты эм юриттилер. Олар биринши соьзди «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековка берди. Ясларга насихат соьзлерин «Ногайский район» МО ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси

С-А.Сарсеев, куллыкшысы А.Арсланов айтып кеттилер. Терроризм темасына багысланган ятлавларын Кадрия атындагы мектебининъ окувшысы А.Мавлимбердиева эм А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ окувшысы К.Курганова ярасык кепте окыдылар.

Аьр бир соьйлеген аьдем тынышлыкты, тил бирликти, татымлыкты йорап кетти. Бизим тилимиз бир болса, биз кайсы кыйынлыкты да уьстинликли оьтермиз. Явдынъ куьши бизге етпес, ол бизим алдымызда тизге тез шоьгеек.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: шара мезгили.