• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Янъы окув йылын янъы коьнъил мен

admin
Сентябрь03/ 2018

Биринши кырк кийик – балалар А.Ш.Джанибеков атындагы мектебининъ алдында топарласып, юреклери телезип, байрам линейкасын куьтедилер. Олар бириси бирисиннен ярасык. Бу йыл районымыздынъ кишкей болмаган мектебининъ бириси 134 биринши класс окувшыларын йолыктылар. Оларды биринши окытувшылар: Б.Кулушова, Д.Ахмедова, Н.Янибекова, Э.Мустафаева, А. Суюндикова билимлер дуныясына алып барадылар.

Бу куьн байрам линейкасына йыйылганларды «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков, «Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ ваькили В.Курчаев кутлап кеттилер. Олардынъ аьр бирисининъ соьзинде янъы мектебке келген окувшыларга яхшы йол, берк билим алувды йорав бар эди.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков А.Джанибеков атындагы мектебтинъ окувшысы, спорт тармагында алдышылыкты алып келген Н.Мамутовты эм онынъ тренери А.Менласановты кутлап, оларга акшалай савга ман Сый грамоталар тапшырды.

Биринши дериске биринши занъды 11-нши класс окувшысы А.Абдулкадыровага эм 1-нши класс окувшысы М.Манкаевага бермеге тапшырылды. Биринши занъ согылды, мынълаган Россия элининъ окувшылары биринши дериске янъы куьш пен кирдилер. Алдыда мынъ йоллар, аьр бириси тынышлы эм хайырлы болсын.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: байрам шагыннан.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group