• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Кавказ маданиятынынъ фестивали

admin
Сентябрь05/ 2018

Янъыларда Иркутск каласында «Тавлы Эл» Дагестан халкларынынъ маданият орталыгы» Иркутск регионаллык ямагат организациясынынъ уйгынлавы ман Кавказ маданиятынынъ фестивали оьтти.

Фестивальдинъ куллыгы эки куьн узагына барды. Биринши куьн баска регионларынынъ экспертлерининъ, дин аьрекетшилерининъ эм патшалык власть органларынынъ ваькиллерининъ ортакшылык этуьви мен илми конференция озгарылды. Конференцияда ясларды анъ-эдаплык яктан тербиялав, экстремизмнинъ алдын шалув бойынша эм халклар ара катнаслар туьзуьв соравлары каралды. Экинши куьн спорт шаралар, миллет выставкалар уйгынланды. Солай ок дагестан халкларынынъ аслары тизилди, йыйылганлардынъ даьмли зияпетлерди татымага эм оларды аьзирлев сырлары ман таныспага да амаллары болды, мастер-класслар оьтти.

Солай ок фестивальге Дагестаннан суьвретке алувшы Закира Джабраиловадынъ ислери аькелинди. Онынъ суьвретлеринде халктынъ яшавы эм ярасык табиат коьрсетилген.

Фестиваль шатлыклы концерт пен тамамланды. Мунда яратувшылык коллективлер ваькиллери оьз оьнерлери мен йыйылганларды сукландырдылар. Шатлыклы шарада суьврет ясав конкурсынынъ, спорт базласлардынъ енъуьвшилери, сыйлы конаклар савгаландылар.

Н.Кожаева.

Суьвретте: фестивальден коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group