• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Янъы меканлар кулланувга берилееклер

admin
Сентябрь05/ 2018

Буйнакск каласынынъ Ленина орамында 140 орынлы балалар бавы,

Сергокала районынынъ Сергокала авылында 108 орынлы балалар бавы.

2018-нши йылдынъ увыт айынынъ 9-ншы куьнинде Дагестан Республикасы ман Россия Федерациясынынъ Курылыс эм турак-коммуналлык министерствосы араларында салынган макулласувга коьре, 2018-нши йыл ишинде 1110окувшылар орыны болган 4 мектеб эм 380 орынлы 2 балалар бавларынынъ курылысы юреди.

2018-нши йылдынъ ызына дейим Каспийск каласында 100 орынлы балалар бавы, Южно-Сухокумскта 500 окувшылар орынлы мектеб курылыслары битирилип, кулланувга берилмеге ниетленеди.

2019-ншы йылда болса, сонъгы объектлердинъ курылысын басламага ниетленеди: Хунзах районынынъ Шотода авылында 100 окувшыга мектеб, Сулейман-Стальский районынынъ Касумкент авылында 150 окувшыга мектеб, Махачкаладынъ Талги поселогында 360 окувшыларга мектеб, Каспийск каласынынъ Батырая орамында 280 орынлы балалар бавы.

2018-нши – 2019-ншы йылларда Россия Федерациясында 2 айдан уьш яслык балалардынъ оьрленуьви уьшин деп толтырма билимлендируьв программалар шараларынынъ планына коьре (РФ Билимлендируьв министерствосы ман Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ араларындагы макулласувга коьре), республикада 1600 орынлары ман 18 балалар бавлары курылмага планланады.

Россия Федерациясынынъ патшалык программаларын яшавга шыгарар уьшин федераллык бюджеттен тийисли карыж шыгарылады.

Макулласувга коьре, республикамызда уьш билимлендируьв учреджениелери 1208 окувшылар орынлары ман курылмага токтасылган: Дагестан Республикасынынъ Хасавюрт районынынъ Теречное авылында 300 окувшылар орынлары ман эм Махачкалады 604 окувшылар орыны ман, Магарамкент районынынъ Оружба авылында 304 окувшылар орыны ман.

«Сырт Кавказ федераллык округынынъ оьрленуьви» патшалык программа ишинде Россия Федерациясынынъ Оькиметининъ карыжы ман 2018-нши йыл ишинде 840 окувшыларга 4 билимлендируьв учреждениелерининъ курылысы басланмага ниетленеди. Сол программа 2025-нши йылга дейим яшавга шыгарылаяк.

2018-нши йылда Дагестан Республикасынынъ инвестициялык программаларын яшавга шыгаруьв ишинде Леваши районынынъ Охли авылында 320 окувшылар орыны ман мектеб, Буйнакск районынынъ Апши авылында 190 окувшылар орыны ман, Махачкалада 604 окувшылар орыны ман 26-ншы номерли мектеблер, Цунтин районынынъ Хутрах районында 60 балага тийисли балалар бавы, Унцукуль районынынъ Унцукуль авылында спортзал курылыслары басланаяк.

Республикада онкологиялык диспансердинъ курылысы бек уьйкен социаллык маьнели болады. Сол да бу йыл кулланувга берилмеге планга киритилген

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group