Биринши занъ биринши дериске шакырады

Билим куьнине багысланып озган байрам линейкасын Кадрия атындагы орта мектебте окувшылар Рукият Акимова ман Дженнет Эспергенова ашып, юриттилер. Россия Федерациясынынъ байрагын коьтермеге ийги деген окувшылар Нурлан Бекбулатов пан Айза Бегалиевага ыхтыяр берилди. Юритуьвши кызлар бас деп соьзди мектеб етекшиси Альфия Акимовага бердилер. Альфия Амирхановна баьри йыйылганларды янъы окув йылы ман кутлап, шатлык иелери– билим сокпагы ман биринши абытларын алып баслаган 1-нши класс окувшыларын ортага шакырды. Солай ок мектеб етекшиси озган окув йылында йогары уьстинликлерге етискен окытувшыларга Сый грамоталар тапшырды. Сонъ соьз шарадынъ сыйлы конаклары – ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурат Мамаев эм «Ногайский район» МР аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитовка. Ата-аналар атыннан Увылхан Межеева шыгып соьйледи. Окувшылар М.Абдулмусаурова, К.Темирбулатова, К.Кулунчаков йырладылар.

Мине шатлы байрамнынъ энъ де маьнели кезеги етти: биринши занъ сокпага 11-нши класс окувшысы Султан Эльгайтаров пан 1-нши класс окувшысы Наида Абдурахманова тийисли болдылар. Занъырайды биринши занъ, аьр кимнинъ эсинде ол балалыктынъ, яслыктынъ энъ де маьнели кезеги болып сакланар.

Байрам сонъында уьш биринши класслар окувшылары Россия Федерациясынынъ байрагынынъ туьслерин белгилеген ак, коьк эм кызыл шарлар таза аспанга йибердилер.

Байрамнынъ коьнъиллигин йырлавшымыз Лина Яриковадынъ йыры арттырды.

Н.Кожаева.

Суьвретте: байрам линейкада.