• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Сапатлы билимлендируьвдинъ хайыры: амаллары эм шартлары

admin
Сентябрь06/ 2018

Оннан оьзгелей, педагогикалык конференция бойынша мектебтинъ фойесинде районымыздынъ туьрли мектеблерининъ окувшыларынынъ кол усталыкларынынъ выставкасы оьтти. Конференцияда конакта «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов болдылар. Бас деп Баймагомед Ярлыкапов окытувшыларды хошлады: «Окытувшы эм тербиялавшыдынъ иси – энъ де маьнели эм сыйлы ислерининъ бириси. Оьсип келеяткан несилде касиетлер туьзилуьви тербиялавшыдынъ эм окытувшыдынъ исине бойсынады. Сиз балаларга билим эм танълык бересиз, сизинъ колынъызда – элимиздинъ келеектегиси, онынъ онъайлыгы эм уллы болувы. Сиз окувшыларга тек билим берип калмайсыз, солай ок оларды тербиялайсыз эм эдаплыктынъ негизин туьзесиз». Сонъ «Ногайский район» МР-да билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Кайтархан Отегенова окытувшыларды янъы окув йылы ман кутлап, педагогикалык аьрекетинде яратувшылык излевлер эм уьстинликлер йорады, «Сапатлы билимлендируьвдинъ хайыры: амаллары эм шартлары» деген темага докладын йыйылганларга окып эситтирди, тагы да Карасу авыл мектебининъ етекшиси Арухан Байманбетова, Кадрия атындагы школасынынъ окытувшысы Кабират Махмудова, А.Ш.Джанибеков атындагы мектебтинъ окытувшысы Гульнара Хозбулатова, «Ногай Эл» балалар бавынынъ етекшисининъ исин кесек заманга юритуьвши Мадина Солтанова, Ногай районынынъ окытувшылар профсоюз организациясынынъ председатели Зарета Аюпова оьз докладларын окыдылар. Солай ок окытувшылардынъ ийги исин белгилеп, оларга каратылган кутлав соьзлерин Руслан Насыров эм Зейдулла Аджибайрамов айттылар. Мине конференциядынъ энъ де ийги – савгалав кезеги етти. Кайтархан Юсуповна «ДР билимлендируьв алдышысы» деген сыйлы атка тийисли болган окытувшыларды белгиледи. Олар – Орта-Тоьбе авыл мектебининъ окытувшысы Емисхан Джумагишиева, Карасу авыл мектебининъ окытувшысы Фарида Зарманбетова, Терекли-Мектеб авылынынъ А.Ш.Джанибеков атындагы мектебтинъ окытувшысы Кадрия Маликова. Конференция тамамында тийисли резолюция кабыл этилип алынды. Оны А.Ш.Джанибеков атындагы мектебтинъ етекшиси Курасхан Ярикбаева окыды. Н. Кожаева. Суьвретте: конференциядан коьринис

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group