• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Савлай дуныяга белгили сылув Эвелина

admin
Сентябрь06/ 2018

Мен аьли савлай дуныяга белгили болган модель кызымыздынъ акында сизге хабарлагым келеди. Ол 1991-нши йылда Евпаторияда, Кезлев деген ерде тувган. Э.Мамбетова Киевтеги халклар ара институтын окып кутылган, аьлиги заманда Лондонда Oxford Brookes университетинде менеджмент факультетинде окыйды. «Мен бир де модель боларман деп ойламаганман. Баьри зат та бирден болды. Меним абам оьз танысы болган Стас Янкелевскийга L-Models модель агентствосына аькелди, сол заманнан меним модель болув уьшин куллыгым басланды.Сол аьдем мага бек коьп коьмек этти: кайтип юрмеге керек, суьвретке туьсеек уьшин кайтип турмага керек, кастингларга не киймеге керек эм сондай баска баслапкы затларга уьйретти», – деп айтады Эвелина. Энъ бириншилей, Эвелина Supreme Management модель агентствосы ман контракт туьзген. Соны ман, Эвелинадынъ кийим коьрсетуьви Нью-Йорк каласында мода юмалыгында оьткен, оннан сонъ, Philip Lim, Marc Jacobs, Jeremy Laing, Richard Chai и Vera Wang модель  фирмаларынынъ кийимлерин коьрсетуьвинде де ортакшылык эткен. Эвелинадынъ абырайы Милан, Париж коьрсетилуьвиннен сонъ коьтерилген эм онынъ ярасыклы сыпаты савлай дуныядага белгили Numéro, Teen Vogue, V, Vogue Italia, Dazed&Confused, Harper’s Bazaar эм баска глянц журналларында баспаланып баслаганлар. Э.Мамбетова Vivienne Westwood Couture реклама компаниясы коьрсетуьвине эм тагы да коьп затларда туьскен. Mulberry фирмадынъ етекшиси Эмма Хил- сактыян дорбаларды тигуьвши 2011-нши йылда «Evelina» дорбалар сериясына онынъ сыйлы атын берген. Сол затты Эвелина оьзининъ энъ де уьйкен уьстинлиги деп санайды. Эвелина аьлиги заманда белгили эки кийим туькеннинъ иеси-Симферополь каласында «Feride» (уьйкенлер уьшин кийимлер) эм Киевта «The Muse» (балалар уьшин). Э.Мамбетова Америкада яшайды эм савлай дуныяга белгили «New York Model Managment», «Premier» и «Women» модель агентстволары ман байланыс тутады. В. Лукманова. Суьвретте: Э.Мамбетова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group