• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Бав-бакшаларда ислеген сонъ

admin
Сентябрь06/ 2018

Ама телевидение капламага керек ерге дачалар поселоклары да киретаганын мутканлар. «Мен суьемен тазалыгын авадынъ Куьннинъ коьзи, аьр дайым да турганын Мен суьемен алал тилли аьдемди Ана тилин анасындай суьйгенин», – деген ярасык, ана тилди суьймеге эм бааламага шакырган соьзлер мен ана тилининъ окытувшыларынынъ секциясынынъ район йыйынын окытувшылар методикалык куьбининъ етекшиси Софият Аджигельдиева баслады. Белгиленген шара янъыларда А-Х.Джанибеков атындагы школасында оьтти. Софият Мамбетовна ана тилининъ окытувшыларын йылы хошлап, янъы окув йылы ман кутлады. Сонъ ол «Ана тилининъ дерислерин беруьвде заманга келисли маьселелер» деген тема бойынша доклад окыды. Оннан сонъ Нариман авыл школасынынъ окытувшысы Лейла Суюндикова «Ана тилининъ энъ де ийги кабинети» конкурсы акында хабарлады. Эске салайык, Нариман авыл школасы белгиленген конкурстынъ республикалык кезегинде катнасып, 3-нши орынга тийисли болган. Солай ок бу йыйында 2017-2018-нши окув йылында окытувшыларынынъ исининъ анализи этилди, янъы окув йылына план каралды эм беркитилди, Кадриядынъ мерекесине багысланып озгарылаяк шаралар, ана тилининъ окытувшыларынынъ катнасувы ман республикалык кезегинде озгарылатаган конкурслар акында айтылды. Софият Аджигельдиева окытувшыларды озгарылатаган республикалык конкурсларда катнаспага шакырды: «Бизим кишкей халкымыздынъ ваькиллерининъ ийги аты дайым да айтылсын, сонынъ уьшин сосындай конкурсларга яхшы аьзирленип, катнаспага керек». Район ана тилининъ окытувшыларынынъ йыйынында ана тилине балаларда суьйимин оьстируьв уьшин куьш-куватын аямай, колда болган амалларды кулланып ислейтаганлары акында окытувшылар айттылар. Н. Кожаева. Суьвретте: йыйын катнасувшылары. Йыйын_________________________________________________________________ Ана тилининъ окытувшылары ойластылар Россиядынъ яшавшылары телевизорды дачаларда да карайдылар. Бавбакшаларда ислегеннен сонъ дачаларда туратаганлар телевизордынъ алдында тыншаймага суьедилер. Россияда 52 млн. уьйлерге 27 млн. каладынъ кырындагы уьйлер келеди. Бу коьрсеткиш дуныяда Китайдан сонъ экинши болады. Сол уьйлерде телевизор карав уьшин цифровой эфирный телевидение бек онъайлы. Биринши мультиплекстинъ 10 каналларын уьйкен калаларда да, кишкей авылларда да карамага болады. Сонда ГТРК «Дагестан» программалары да «Россия 1» эм «Россия 24» каналлардан каралады. Экинши мультиплекстинъ 10 каналларын 2018 йылдынъ ызына дейим тек Махачкала, Дербент, Кизляр калаларда эм олардынъ касындагы авылларда карамага болады. Ама йылдынъ ызына экинши мультиплекс каналлары областьтинъ баьри уьйлерине де келеек. Цифровой эфирный телевидениединъ тармагы коьп каналларды абонент акын тоьлемей, алатларга да аз карыж этип, карамага амал береди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group