• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Аьскерши — дагестаншылар сыйына

admin
Сентябрь07/ 2018

Миллет политика бойынша регионаллык министерствосында аьскершидагестаншылардынъ эстелигин оьмирлетуьв Волгоградта республикадынъ халкларынынъ миллет-маданият автономиясынынъ баславы ман болды. Эстеликти ашылувынынъ куьни босына сайланмаган. Муннан 76 йыл артта яв Сталинградка йогарыдан топлар таслаган. 3 куьн ишинде кала савлай бузылган. 40 мынъ аьдемнинъ яшавы курман болган. Сосы куьнлер 15 мынъ дагестаншы Элин коршалавшылар сыраларын оьз эрки мен толтырганлар. Эстеликти ашув сый ДР Миллет политика бойынша министрининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Татьяна Гамалей эм Волгоград областининъ Губернаторынынъ орынбасары Роман Бековка берилди. «Бу калага Уллы Аталык согысынынъ маьнели урыслары оьткен ер болмага кайгылы сый тийген. Баьри бу ерди коршалаган эм сосы эстеликти саклаган дагестаншыларга да уьйкен савбол айтаман», – деди Татьяна Гамалей. Эстелик ашылувында ДР толтырувшы власть органларынынъ ваькиллери, Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлерининъ куллыкшылары, Волгоград каласынынъ администрациясынынъ ваькиллери, дин аьрекетшилер, волонтерлар, кала яшавшылары катнастылар. Эстеликте «Уллы Аталык согысында Сталинград уьшин урысларда ян берген баьтирлерге – Дагестаннынъ аьскершилерине оьмирлерге эс», – деген язув бар. Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group