• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Авылларды сув ман канагатлав акында

admin
Сентябрь07/ 2018

Бу куллыклардынъ оьлшеми – 56,97 миллион маьнет. Солай ок быйыл Ленинкент авылын сув ман канагатлавды ийгилендируьв ниет пен 1100 метр узынлыгы болган сув трубалары эм сувды ультрафиолет йосыгы ман тазалайтаган бактерицидли станция курылган. Сув мунда «Миатли – Махачкала» сув тармагыннан сутка ишинде 9,1 мынъ кубометр оьлшеминде алынады, бара-келе бу оьлшем сутка ишинде 14 мынъ кубометрге дейим еткерилеек. Дербент калада канализация тазалав тармакларынынъ курылысын армаган бардырув ниет пен «Сырт-Кавказ федераллык округын оьрлентуьв» деген Россия Федерациясынынъ патшалык программасы эсабында 2025-нши йылга дейим РФ Сырт Кавказ ислери бойынша министерствосы ман 2017-нши йылдынъ 15-нши февралинде 069-07- 073 номерли 2018-нши йылда субсидия беруьв акында келисуьв туьзилген. Бу маьселе коьптеги маьселе, сол себептен власть аьрекети мен сонынъ шешилуьвин ерли яшавшылар макул коьредилер. Сонынъ уьшин федераллык бюджетиннен Дагестан Республикасынынъ бюджетине ортак оьлшеми 102,69 миллион маьнеттинъ акша карыжы йиберилген. Солай ок коьрсетилген патшалык программа эсабында РФ Сырт Кавказ ислери бойынша министерствосы ман быйыл 14-нши февральде 370-07-2018-001 номерли «Коьширилетаган Новолак районынынъ тыскы канализация эм канализационлык тазалав курылыслары» (1-нши кезек: Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях) деген курылыс объекти бойынша ортак карыж оьлшеми 452,3 миллион маьнеттики болган келисуьв туьзилген. Соны ман бирге «СардаркентДаркуш-Казмаляр» куьп сув тармагы», «Махачкаладынъ инженер инфраструктура объектлерининъ курылысы», «Хив авылындагы сув курылыслары», «Кизляр районынынъ Аверьяновка, Шаумян атындагы, Южный, К. Маркс атындагы, Александрийский авылларында 5 артезианлар казув», «ЮжноСухокумск каласында инженер тармакларын ярастырув эм кенъейтуьв», «Бамматюрт авылын сув ман канагатлав, сонынъ эсабында ПСДды аьзирлев» деп аталган курылыс объектлерин 2018-нши йылга 220,07 миллион маьнет ортак акша карыжы оьлшеминде республикалык инвестиционлык программасына киргистуьв бойынша соравлар ойласылып аьзирленген.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group