• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Ярасык уьйлерге коьштилер

admin
Сентябрь07/ 2018

Бу шараларды яшавга шыгарув уьшин Сырт Кавказ ислери бойынша РФ Министерствосы федеральный бюджеттен Дагестан Республикасынынъ бюджетине 2018-нши йыл субсидия йибереек. Дагестан Республикасынынъ бюджетинде сол куллыкларга 210,5 млн. маьнет каралган, сонынъ ишинде 200,0 млн. маьнет федеральный бюджеттен, 10,5 млн. маьнет – республикалык бюджеттен. Сол карыжлардынъ аркасында янъы уьйлерге 138 аьел (377 аьдем) коьширилмеге каралады. Бу йылдынъ август айына ДР Курылыс министерствосына 126 аьелден аьризе туьскен. Уьй алмага деп акша беруьв акында шайытламалар 197835,9 мынъ маьнет кадеринде тапшырылган. Эки аьризеге коьре 2224,88 мынъ маьнет кадеринде финанс амаллары сатувшыдынъ эсабына коьширилген.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group