• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Ден савлыксыз наьсип йок

admin
Сентябрь11/ 2018

Шарады «Кавказ» Халклар ара Ассоциациясы, ДР Физическая культура эм спорт министерствосынынъ, ДР Маданият министерствосынынъ, Избербаш администрациясынынъ коьтергишлеви мен уйгынлады.

Спорт сборлар тренерлер эм медицина куллыкшыларынынъ тергеви мен оьттилер. Катнасувшылар уьшин куьн сайын бокс, кикбоксинг бойынша аьзирленуьвлер бардырылдылар.

Солай ок спорт тренировкалардан оьзге айырым орынды терапевтлик, теориялык кезек алды, айтпага: наркоманиядынъ, алкоголизмнинъ яйылувынынъ алдын шалув бойынша лекциялар эм семинарлар озгарылув.

Суьвретте: шара катнасувшыларыннан.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group