• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Ногай районында эпидпаротит мараз бойынша аьллер

admin
Сентябрь11/ 2018

-куллыкта етекшилев уьшин «Корь, кызылша, эпидемиялык паротит» 3.1.2952-11 санитарлык-эпидемиялык йосыклар, «Корь, кызылша эм эпидемический паротит бойынша эпидемиологиялык тергевлер» 3.1.2.1177-02 методикалык коьрсетуьвлер алынган;

-йогарыда белгиленген документлер бойынша семинар окувлар озгарылган;

-орхит, оофорит эм сондай баска авырувлары болганлар врач-инфекционист пен маслагатласадылар;

-эпидпаротиттинъ алдын шалув ниетте яшавшылар ман анълатув хабарласувлар озгарыладылар, уьй-уьйге кирилип, тергевлер юритиледи;

-уьстимиздеги йылдынъ 8 айы узагына 289 балага вакцинация этилген (йыл планыннан 68,9 процент), ревакцинация 229 балага этилген (йыл планыннынъ 66,3 проценти). Уьстимиздеги йылдынъ май айында эпидпаротитке карсы 9-11-нши класс окувшыларына (493 балага) иммунизация этилген.;

-уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ 8 айы ишинде эпидпаротит Червленные Буруны эм Кара-Су авылларында табылган. Яйылувы заманында токтатылган;

-Ногай районынынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшисине ДР Бас патшалык врачынынъ токтасына (9.12.2017й., №76) келисли билимлендируьв учреждениелерге паротитке карсы прививка этилинмеген балаларды йибермеске. Белгиленген токтаска келисли 2017-нши йыл прививкалардынъ пайдасы акында хабарласувлар аркалы алдыда, прививка эттирмеген эки аьдем оьз разылыгын билдиргенлер. Ама бу куьнлерге дейим Билимлендируьв управление корь эм паротитке карсы прививкалар

этилинмеген балаларды балалар бавларына эм билимлендируьв учреждениелерге йибередилер;

-ДР Бас санитар врачынынъ 76-ншы номерли токтасына яшавга шыгарувынынъ сырагылары бойынша, балалар бавларына 5 бала йиберилмеген, анълатув хабарласувлардан сонъ 2 балага прививка этилинген.

Ф.Межитова,

«Ногайская ЦРБ» ДР ГБУ бас врачы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group