Ер юзинде йогары ушкан карагус

Ол ятлав йырга да айланган, коьп ерлерде сога багысланып, эстеликлер де салынганлар. Ятлав тувганнан алып неше йыллар озсалар да, йыр оьзининъ уьйкен, терен маьнелигин йоймайды эм йоймаяк. Соны тынълап, бир неше аркалар оьсип те келедилер. 
Расул Гамзатовты таныганлар, оны ман яшав йолында раскан аьдемлер Расул бек талаплы, юмарт янлы аьдем болганы акында айтадылар. Ол маскарады да бек суьйген аьдем. 
Онынъ яратувшылыгында бас орынды онынъ тувган-оьскен ери – Дагестан оьз аьдетлери мен, белгили аьдемлери мен алады. Талаплы поэтке коьрим, окытувшысы атасы – Гамзат Цадаса болган. Расул Гамзатовтынъ кызыклы яратувшылыгында хатынга багысланган асарлары да бек коьп, ол хатынды да йогары орында туткан. Ол оьзи хатыны Патимат пан ярты оьмир татымлыкта, тил бирликте яшаган, баьри кыйынлыкты да, яхшылыкты да экеви боьлисип яшаганлар. 
Расул Гамзатов тынышлыкты суьйген, дослыкты аьдуьвлеген, тыпаклыкты талаплап турган поэт эди. Онынъ яратувшылыгында бизим шоьл кызымыз Кадрияга багысланган ятлавы да бар. Ол Кадриядынъ асарларында терен философиялык ойды коьрген. 
Расул Гамзатовтынъ поэзиясы оьлимсиз, оьмирлерге асабалык. Поэзия, бир пайдалы аьрекеттей, халктынъ яшавын коьрклендиреди, соны бай, ярык этеди. Поэт акыйкатлыкты бек суьйген. Ялганлык пан акыйкатлык бирге болып болмайтаганы акында ол тез-тез айтып турган.
Поэттинъ асарлары да, онынъ аты да эл арасында ийгилик пен айтылады. Буьгуьнлерде поэттинъ 95-йыллык мерекеси белгиленеди. Ога багысланган шаралар коьп ерлерде оьттилер. Бизим район орталык китапханасында да, музейде де кызыклы дерислер оьткерилдилер. Сол дерислерди китапхана куллыкшылары ман музей етекшиси Каирбек Бальгишиев уйгынладылар.
Эки ерде де кешликти Арина Якубова юритти. 
Кешликлерде ортакшылык эткен Кадрия атындагы мектебининъ уьйкен классларынынъ окувшылары оьзлерининъ ийги ятлав окув оьнерлерин коьрсеттилер. Терен сезимлер мен, уста ятлав А.Мусаурова, Э.Мансурова эм сондай баскалар окыдылар. 
Китапханада уйгынланган кешликте келген окувшыларга Расул Гамзатов акында Таужан Алиева, окытувшы Гульфира Аджимуллаева кызыклы хабарладылар. Таужан Анвар кызы онынъ яратувшылыгыннан оьзининъ суьйикли ятлавларын да окып эситтирди. Китапханада болсын, музейде болсын озгарылган шараларда бек ярасык китаплер выставкасы да аьзирленген эди. Сол ярасык уьндирикте Расул Гамзатовтынъ туьрли йылларда эм туьрли баспа издательстволарында дуныя ярыгын коьрген китаплерин коьрмеге болаяк эди. 
Расул Гамзатовтынъ мерекесине багысланган шарага музей етекшиси мен китапхана куллыкшылары окувшылардан баска болып, бизим шаирлер М-А.Хановты, В.Кидирниязовады конакка шакырган эдилер. Олар да оьз ойлары ман боьлистилер. 
Магомбет-Али Ханов Расул Гамзатовтынъ яратувшылыгы акында, оны ман биринши кере йолыгысы акында кызыклы хабарлады. 
Расул Гамзатовтынъ ызгы йолы акында музей етекшиси К.Бальгишиев те айтып кетти.

 
– Расул Гамзатов оьлген заманда, мен ис борышыма коьре, Махачкалада эдим. Мен оны кайтип сонъгы йолга салганын коьргенмен. Оны сол шаклы коьп аьдем ызгы йолга салмага келген эди. Расул Гамзатовты оьзининъ оьсиетине коьре, Таркида койганлар, сонда дейим оны коьтерип, яяв аькеттилер. Нешаклы коьзяслар, кайгырган юреклер… Ол элимиздинъ суьйикли улларынынъ бириси болмаса, солай болар эди ме? – деген хабарын ол айтты.
Расул Гамзатов уллы поэт, уьйкен аьриптен аьдем. Онынъ яратувшылыгын йолын шет-кыйырсыз тавга кеткен сокпак пан тенълестирмеге болады…
2003-нши йылда биз Расул Гамзатовты сонъгы йолга салганмыз, тек оьлимсиз калган онынъ асарлары бизди кайтадан окыган сайын даьвлендирип турады. 

Г.Сагиндикова.
Суьвретлерде: Расул Гамзатовтынъ мерекесине багысланган кешликлерден.