• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

«Ятлавларымда — савлай яшавым»

admin
Сентябрь13/ 2018

Янъыларда Махачкаладагы М.Горький атындагы Орыс драмалык театрында Р.Гамзатовтынъ эстелигине багысланган шатлыклы кешлик оьтти. Шарада РФ Федераллык Йыйынынынъ Федерация советининъ председатели И.Умаханов, ДР Халк Йыйынынынъ председатели Х.Шихсаидов, ДР Оькиметининъ председатели А.Здунов, Дагестаннынъ биринши президенти М.Алиев эм баскалар ортакшылык эттилер. 

Йыйылганларды Х.Шихсаидов хошлады. Ол «Ак турналар» савлай дуныяда тынышлыкты беркитуьвдинъ белгиси болганын эм, шара кенъ яйылып, «Гамзатовтынъ куьнлерине» айланганын белгиледи.

Сонъ кешликте Дагестан Язувшылар союзынынъ председатели М.Ахмедов, Россия Язувшылар союзынынъ председатели Н.Иванов, шаирдинъ кызы С.Гамзатова эм баскалар шыгып соьйледилер.

Солай ок Р.Гамзатов атындагы ДР Миллет китапханасында «Асабалыкка суьйим калдырдым» деп аталган фестиваль оьтти. 

Тагы да 3 куьн узагына автоювырув эм сыдыра шаралар туьрли калаларда уйгынландылар.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group