• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Алал досты согыс оты каплаган

admin
Сентябрь13/ 2018

Досым сени, дав кырлары калдырган,
Мага йылы сен акынъда эскерсем.
Тек баскасы ювыгымда олтырган,
Коьнъилимди сувыгы ман ораган.

*     *     *
Биз оьлермиз, аьдем оьлмей болар ма,
Янъы тувыл ол зат, бизге белгили.
Тек яшаймыз яхшы ыз калдырмага,
Сокпак, уьй, соьз, бавлар емис терекли.

Курымайды баьри сувлар агаган,
Баьр йырларды оьлтирмейди заман да.
Шокыраклар косыларлар йылгага,
Бизим данъкты йыр арттырар сонъында.

Коьширген М-А.Ханов. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group