• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Янъы басшысы сайланды

admin
Сентябрь21/ 2018

КЧР-нан да ваькиллер бар эдилер. Конференцияда Дагестан Республикасы бойынша РНКА етекшиси болган К. Янбулатов сол истен таяягын билдирди. Сол саялы, конференция бойынша сайлав этилинип, Дагестан Республикасы бойынша РНКА басшысы болып, З. Аджибайрамов сайланган. Ол алдынгы йылларда онынъ ваькили эди. Янъы сайланган етекши З.Аджибайрамов оьзининъ янында кимлер ислегенин суьетаганын айтып, тек Ногай районында тувыл, баска якта яшайтаган ногай ясларды да халкымыз уьшин бирге куллык этпеге шакырды, ал деп ана тилимизди оьстируьв керек экенин анълатты эм сол ислер уьшин талап этеегин билдирди. Бизим районнынъ энъ оьткир маьселеси – коьшимли малшылык ерлери бойынша куллыклар юритеегин, баьри ямагатлык обществолары ман да йыйналып, бир ойлас-соьйлесуьв озгараягын билдирди. З.Аджибайрамов – «село ТереклиМектеб» СП МО аькимбасы болып куллык этип, коьп организацияларга шаралар уйгынламага, оларга колыннан келген ярдамын этеди, белсенли катнасады, сонынъ ишинде оьз коьмеклерин этетаганын да билемиз. Онынъ ортакшылык этуьви мен район орталыгымызда коьп маданият, спорт, дин шаралары оьтедилер. Сонынъ уьшин, Зейдулла Курмановичти бу авыр куллыкты да этип болар деп сенемиз. Энъ де бек, бизим халкымызга, онынъ йогары ерде куллык эткени, сулыбы, уьйкен йолыгысувларда соьйлевлерди озгарып болатаганы пайда келтирмеге керек деп сенемиз. З.Аджибайрамов коьп йыллар иш ислер боьлигинде аьрекет эткен, 2015- нши йылдан алып «село Терекли-Мектеб» СП Мо администрациясынынъ аькимбасы болып сайланган.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group