• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Шаирлигине алал эди

admin
Сентябрь21/ 2018

Янъыларда патшалык ногай драма театр меканында шаир Шамиль Аракчиевтинъ «Стихи на обоях» деген ятлавлар китабининъ презентациясына багысланган шара озгарылды. Шаирдинъ аьдем келпетли ятлавлары эм яшав йолы акында хабарламага онынъ яратувшылыгын янына якын коьретаганлар, ювыклары, тенъ-дослары йыйылганлар.

Шаир Шамиль Аракчиевтинъ яшавы, поэзиясы, оьмирдинъ, оьтип бараяткан заманнынъ туьйириннинъ акында, заманды, калай кебинде болса да, токтатпага шалысатаганлар акында йыйылганларды ойландырып, олардынъ юреклерине еткерип, Ногай драма театрынынъ оьнер етекшиси Байсолтан Джумакаев хабарлады. Шарады басыннан алып ызына дейим ол оьзи юритти. – Биз буьгуьн менменсимеген, аьруьв ятлавлар язган, белсен ямагатшысы болган, ама арамыздан кенетеннен кетип калган шаирдинъ «Стихи на обоях» деген китабининъ презентациясына йыйылганмыз. Шаирди, онынъ ятлавларын сыйлап келгенлерге – уьйкен разылык, – деди ол.

Шарадынъ барысында Б.Джумакаев шаирдинъ яшав йолы, поэзиясы акында коьп хабарлады, ама, мага коьре, Ш.Аракчиевтинъ акында театрдынъ актерлары окыган ятлавлар оьзлери ашык айттылар. Ш.Аракчиевтинъ ятлавларын окып, актерлар Оразбике Кокоева, Гульназ Теркеева, Алимхан Джалалов, Тимур Аджиев, Бурлият Ганиева йыйылганлардынъ юреклерине еттилер, шаирдинъ язганларынынъ баасын, сапатын коьрсеттилер. Шаирдинъ акында коьп йылы соьзлерди Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, ногай маданиятынынъ аьрекетшиси Нарбике Муталлапова айтып, Шамиль Аракчиевтинъ келпетининъ айырым белгилерин аянладылар. Ш.Аракчиевтинъ яшавы, поэзиясы акында шаир Магомет Кожаевтинъ, Самадин Беккишиевтинъ, Елена Жуковадынъ, ездеси Бийгиси Исмаиловтынъ соьзлери де йыйылганларды кызыксындырдылар. Ш.Аракчиевтинъ бир класста окыган тенълери Насият Мутаирова, Канитат Бекбулатова, Шамильда Б.Джумакаев шаирдинъ яшав йолы, поэзиясы акында коьп хабарлады, ама, мага коьре, Ш.Аракчиевтинъ акында театрдынъ актерлары окыган ятлавлар оьзлери ашык айттылар. Ш.Аракчиевтинъ ятлавларын окып, актерлар Оразбике Кокоева, Гульназ Теркеева, Алимхан Джалалов, Тимур Аджиев, Бурлият Ганиева йыйылганлардынъ юреклерине еттилер, шаирдинъ язганларынынъ баасын, сапатын коьрсеттилер. Шаирдинъ акында коьп йылы соьзлерди Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, ногай маданиятынынъ аьрекетшиси Нарбике Муталлапова айтып, Шамиль Аракчиевтинъ келпетининъ айырым белгилерин аянладылар. Ш.Аракчиевтинъ яшавы, поэзиясы акында шаир Магомет Кожаевтинъ, Самадин Беккишиевтинъ, Елена Жуковадынъ, ездеси Бийгиси Исмаиловтынъ соьзлери де йыйылганларды кызыксындырдылар. Ш.Аракчиевтинъ бир класста окыган тенълери Насият Мутаирова, Канитат Бекбулатова, Шамильда Б.Джумакаев шаирдинъ яшав йолы, поэзиясы акында коьп хабарлады, ама, мага коьре, Ш.Аракчиевтинъ акында театрдынъ актерлары окыган ятлавлар оьзлери ашык айттылар. Ш.Аракчиевтинъ ятлавларын окып, актерлар Оразбике Кокоева, Гульназ Теркеева, Алимхан Джалалов, Тимур Аджиев, Бурлият Ганиева йыйылганлардынъ юреклерине еттилер, шаирдинъ язганларынынъ баасын, сапатын коьрсеттилер. Шаирдинъ акында коьп йылы соьзлерди Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, ногай маданиятынынъ аьрекетшиси Нарбике Муталлапова айтып, Шамиль Аракчиевтинъ келпетининъ айырым белгилерин аянладылар. Ш.Аракчиевтинъ яшавы, поэзиясы акында шаир Магомет Кожаевтинъ, Самадин Беккишиевтинъ, Елена Жуковадынъ, ездеси Бийгиси Исмаиловтынъ соьзлери де йыйылганларды кызыксындырдылар. Ш.Аракчиевтинъ бир класста окыган тенълери Насият Мутаирова, Канитат Бекбулатова, Шамильдинъ школада окыган йылларда класстынъ «яны болганы, сонъгы заманларда да тенълери мен байланысты йоймай, оларды бириктирип турганы акында хабарладылар.

Софья Аракчиевадынъ аданасы Шамильдинъ акында эскеруьвлери де йыйылганлардынъ коьнъиллерине етти.

Соьйлегенлердинъ коьбиси Шамильдинъ агасы Заур, аьлейи Сайратка китапти шыгарувда кыйын салганлары, бу китап пен ога ийги эстелик эткенлери уьшин савбол айттылар.

Заур Абитович Аракчиевтинъ, элбетте, инисининъ акында яннан алынган соьзлери, эскеруьвлери Ногай адабиатынынъ йоллары, бактысы акында терен маьнели соьзлери коьплерди ойландырды.

– Бизде бу куьнлерде шаирлер йокка эсап. Барларымыздынъ да коьбиси бу дуныядан кеттилер. Эгер биз оларга язбага тийисли аьллер туьзип, оларды халкка еткермеге ийги амаллар туьзген болсак, белки, олар соьйтип эрте де яшавдан кетпеек эдилер,- деген соьзлери савлай ногай адабиаты, маданияты акында ойландырды.

Заур Абитович аданасынынъ балалык йыллары, ата-аналары бар замандагы наьсипли куьнлери акында ойлары ман йолыгысты аянландырды.

Йолыгыста Ш.Аракчиевтинъ соьзлерине язылган коьп йырларды Руслан эм Лина Яриковлар, Медина Елманбетова эм баскалар йырладылар.

Соьйтип арамыздан эрте кетип, ама поэзияга алал болган шаиримиз Шамиль Аракчиевтинъ китабине багысланган шара терен маьнели, адабиатымызга тагы да бир суьйингендей эм адабиатымыз акында тагы да бир ойландыргандай болып оьтти.

Н.Кожаева.

Суьвретлерде: йолыгыстан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group