• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Орманлар – бизим байлыгымыз

admin
Сентябрь21/ 2018

Бу йылдынъ яй айларында Червленные Буруны орман участогынынъ 200 гектар еринде 330 мынъ япыраксыз джузгун шашылган.

Заманында туьскен отты аянлав эм соьндируьв мыратта, 2018-нши йылдынъ от туьспеге амырак кавыфлы шагына ормандагы отты соьндируьв планы туьзилген. «Ногайский район» МР администрациясы эм орман фонды ман япсарласкан баьри авыллар сельсоветлери мен от туьскендей болса, биргелес аьрекет этуьв бойынша келисуьвге кол басылган. Ногай районындагы от туьсуьвге карсы боьлиги мен биргелес отты соьндируьвдинъ техникасы бойынша уьйренуьвлер озган.

От туьспеге амырак кавыфлы шак еткенде, яшавшылар ман орманларда от туьсуьвден сакланув йосыклары бойынша анълатув – хабарласувлар юритилген. Солай ок графикке келисли оттан сакланув мыратта орман ерлери тергеледи.

Юма сайын орманлык куллыкшыларынынъ куьши мен орман фондынынъ ерлери кокыстан тазаланады.

21-нши мартта «Орман эгуьв савлайроссиялык куьни» акциясын коьтергишлев ниетте районымыздынъ авылларында тереклер олтыртылды.

Уьстимиздеги йылдынъ басыннан алып ДР Ногай районы бойынша Россия ОМВД куллыкшылары ман биргелес 3 кере орманларда орман законодательствосынынъ талаплавлары толтырылувы бойынша тергевлер юритилди. Солай ок тереклер шабувга карсылык этуьв ниетте «село Терекли Мектеб» СП МО эм «село Червленные Буруны» СП МО администрацияларынынъ куллыкшылары ман биргелес тергевлер эм «Солнечный» КПП-2 стационар постында 2 дежурство оьттилер.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасында орманлык етекшилеви мен аьзирленген 4 статья баспаланган. Солай ок «Ногай Эл» радиосы аркалы яшавшылар ман биргелес этилинеек шаралар, Дагестан Республикасынынъ еринде от туьспеге амырак кавыфлы шактынъ басланувы, от туьсуьвге карсы йосыкларын бузувда административли эм уголовлык бузувлар уьшин яваплылык, район еринде айырым отка карсы режимди киргистуьв акында билдирилген.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group