• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ак халатлылардынъ ярыслары кызыклы оьтти

admin
Сентябрь24/ 2018

Солай ок оны саклавга туьрли спорт шаралар демевлик этеди. Физкультура эм спорт пан каьр шегуьвге эс каратув эм ден савлыкты беркитуьв ниет пен, янъыларда Кизляр каласында медицина куллыкшыларынынъ спартакиадасы уйгынлы оьтти. Белгиленген шара республикамызда йыл сайын озгарылады эм ийги аьдетке кирген. Мунда 6 команда ортакшылык этти, айтпага: «Кизлярская ЦРП», «Кизлярская ЦГБ», «Кизлярская СМП», «Ногайская ЦРБ», «Кочубейская медико-санитарная часть», «Тарумовская ЦРБ». «Ногайская ЦРБ» йыйылма командасы баьриннен де алдыда болып, 1-нши орынды бийледи. Ногай район больницасынынъ командасын «Ногайская ЦРБ» бас врачынынъ методикалык боьлигин уйгынлав бойынша орынбасары Зульфия Шугаипова етекшиледи.

Базласувлар катнасувшылары 100 метр ерде шабувда, кыргувда эм баска затларда оьз куьшлерин сынадылар. Солай ок эрлер эм хатын-кызлар волейбол командалары кызыклы ойнадылар. Шахмат ойынын суьювшилер де спартакиадага шакырылдылар.

Спартакиада бек кызыклы эм ян авырув аьлде оьтти. Солай ок Ногай район больницасынынъ волейбол бойынша эрлер, тагы да волейбол бойынша хатынлар командалары 1-нши орынларды бийледилер, стол уьстиндеги теннис бойынша Алим Зарманбетов 2-нши орынга, шахматлар эм шашкалар бойынша 3-нши орынга Залина Кадылова, кыргувдан 2-нши орынга Айнара Ялманбетова тийисли болдылар. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group