• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Яслар катнасувы ман

admin
Сентябрь24/ 2018

Шарады «Кавказ» Халклар ара ассоциациясы, ДР Физический культура эм спорт министерствосынынъ, ДР-нынъ Маданият министерствосынынъ, Избербаш кала администрациясынынъ коьтергишлеви мен уйгынлады.

Спорт йыйылысувлар тренерлер эм медицина куллыкшыларынынъ тергеви мен оьттилер. Катнасувшылар уьшин куьн сайын бокс, кикбоксинг бойынша аьзирленуьвлер бардырылдылар.

Солай ок спорт тренировкалардан оьзге айырым орынды терапевтлик, теориялык кезек алды, айтпага: наркоманиядынъ, алкоголизмнинъ яйылувынынъ алдын шалув бойынша лекциялар эм семинарлар озгарылув.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group