В.Васильев «Меним Дагестаным» конкурсынынъ енъуьвшилери мен йолыгысты

Мунда ДР Оькиметининъ Председателининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Артем Здунов, ДР Оькиметининъ эм Аькимбасынынъ Администрациясынынъ Етекшисининъ Биринши орынбасары Валерий Горнак, патшалык службасынынъ, кадрлар эм патшалык савгалар соравлары бойынша ДР Оькиметининъ эм Аькимбасынынъ Администрациясынынъ управлениесининъ етекшиси Артур Исрапилов, толтырувшы власть органларынынъ етекшилери эм баскалар катнастылар.
Шарады ашаятып, Дагестан Аькимбасы кадрлар резервининъ ваькиллери мен сосындай йолыгыслар тез-тез болаягын билдирди. Ол Дагестанга заманга келисли етекшилер керегин белгиледи. 
Солай ок йолыгыс барысында туьрли ис орынларга беркитилген етекшилер оьзлери ислеген тармакта борышларды шешуьв сулыбы ман боьлистилер.
«Меним Дагестаным» конкурсынынъ енъуьвшиси Равзат Ибрагимова ДР ГБОУ «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им.У.М.Муртузалиева» директорынынъ етекшиси этип беркитилинген.
Янъы куллыкшылар – конкурстынъ енъуьвшилерин ислемеге алган министерстволар эм ведомстволар етекшилери «Меним Дагестаным» конкурсынынъ уйгынлавшыларына савбол айттылар эм онынъ енъуьвшилерининъ усталыгын белгиледилер.
Уьстимиздеги йылдынъ язлыгында Дагестан Республикасынынъ етекшилев кадрлар резервин туьзуьв бойынша конкурс оьткенин эсинъизге саламыз. Соьйтип 61 аьдем болган кадрлар резерви туьзилди, олардынъ 20-сы патшалык эм муниципаллык власть органларында етекшилев ис орынларына беркитилдилер.
«Меним Дагестаным» конкурсы 12-нши июльде йол алды. Конкурс сырагылары бойынша 54 енъуьвши белгиленди. Олардынъ уьшеви Владивостокта болган Куьнтувар экономикалык форумына шакырув алып, конкурстынъ Тергев советининъ айырым баргысы ман белгилендилер.
Кырк кийик айынынъ басында Дагестан Аькимбасы Владимир Васильев шатлыклы аьлде конкурстынъ 13 енъуьвшисине ис удостоверениелер тапшырды.