А.Здунов Дагестан Оькиметининъ басшысы этилинип беркитилген

Оны премьер-министр ис орынына беркитуьв уьшин сессияда катнаскан 77 депутатлардынъ 75-и тавысларын бергенлер. Баьриси Дагестан парламентинде 90 депутат бар. 

«Ол Россия Президентининъ кадрлар резервинде бириншилердинъ бириси эди. Бизим регионга куллык этпеге келгени – ол сол абытты оьз эрки мен анъламлы кепте этти», – деген А.Здуновтынъ сайланувыннан сонъ ДР Аькимбасы Владимир Васильев.

Артем Здунов 1978-нши йылдынъ 18-нши майында Казаньде тувган. Казань финанс-экономикалык институтында окыган, экономика илмилер кандидаты. 2010-ншы йылдан алып Татарстаннынъ экономика министрининъ орынбасары, 2014-нши йылда сол министерстводы басшылаган. 2018-нши йылдынъ 7-нши февралиннен алып Дагестан Республикасынынъ Оькиметин етекшилеп келген.

Дагестан Аькимбасы Владимир Васильев сол куьн ок Артем Здуновты Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели ис орынына беркитуьв акында Указына кол баскан. Сонда «Дагестан Республикасынынъ Конституциясынынъ 78-нши статьясынынынъ 1-нши пункты ман келисли кепте Здунов Артем Алексеевичти Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели этип беркитпек», – деп айтылады. 

Оьз ягыннан А.Здунов республика Оькимети закон ман белгиленген заман болжалы ишинде туьзилеек деп билдирген.