• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Ямагат ойласувда катнаспага шакырамыз

admin
Сентябрь27/ 2018

Россия Федерациясынынъ Президентининъ 2018-нши йылдынъ 29-ншы июниндеги «2018-2020-ншы йылларга коррупцияга карсылык этуьв миллет планы акында» деген 378-нши номерли Указына коьре эм Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ 2018-нши йылдынъ 11-нши сентябриндеги 99-ншы номерли Указы ман беркитилген 2018-2020-ншы йылларда Дагестан Республикасында коррупцияга карсылык этуьв планында каралган шараларды яшавга шыгарув эсабында «Ногайский район» МР-нда коррупцияга карсылык этуьв бойынша исти уйгынлав каралган.

Сол истинъ юриси артыннан ямагат тергевдинъ хайырын арттырув бойынша «Ногайский район» МР администрациясынынъ официаллык сайтында (www.nogaysky.ru) 2018-2020-ншы йылларга «Ногайский район» МР администрациясынынъ коррупцияга карсылык этуьв планынынъ проекти ерлестирилген.

Район яшавшыларын сол планды ямагат пан ойласувда белсенли катнаспага эм планнынъ проекти акында оьз кенъеслеринъизди, коьрсетуьвлеринъизди «Ногайский район» МР администрациясына, «Ногайский район» МР аькимбасынынъ коррупцияга карсылык этуьв соравлары бойынша коьмекшисине йибермеге тилек этемиз.

«Ногайский район» МР администрациясы. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group