• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Ногай районында мамык оьстирилген

admin
Сентябрь27/ 2018

Сол проектлердинъ бириси – Куьнбатар авылында мамык оьстируьв. Сонынъ уьшин мунда 2 гектар эгин ери берилген эди. Мамыкты язлыкта шаштылар, эндиги тезден сонынъ биринши онъысын йыйнамага аьзирленедилер. 

Бу культурады оьстируьв экспериментин Волгоград областиннен келген предприниматель Эдуард Пак оьткереди. Эки гектар майданда «Агропак-73» эм «ПГСХ-10» мамык сортлары оьстириледи. Онынъ айтувы ман Ногай районынынъ топырак эм ава аьллери мамык оьстируьвге онъайлы. Мамык тамшы йосыгы ман сувгарылады. Ювык арада онъысты йыйнамага аьзирленедилер. Бир гектардан 30 центнерге ювык мамык онъысы йыйналмага каралады.

Ногай районында мамык оьстируьв аьли уьшин эксперимент кебинде оьткериледи, соны армаган оьстируьв йыйналган онъыстынъ сырагыларына коьре белгили болаяк.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group