• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Кадриядынъ мерекесине аьзирлик коьрип

admin
Сентябрь27/ 2018

Йыйында «Ногай шаири Кадриядынъ мерекесине багысланган шараларды аьзирлев эм оьткеруьв акында» деген тек бир сорав ортага салынып ойласылган.

Соны ман байланыста йыйында район етекшиси Мухтарбий Аджеков, онынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева, район орталык китапханасынынъ директоры Сабират Абубекерова, район администрациясынынъ Ямагат советининъ председатели Эльмурза Саитов, район администрациясынынъ ислерининъ управление етекшиси Тойбийке Шандавова, А.Акимова шыгып соьйлегенлер.

Уйгынлав комитетининъ агзаларынынъ соьйлевлерин тынълап болган сонъ йыйыннынъ катнасувшылары тоьмендеги карарларды кабыл эткенлер:

– Дагестан Республи-касынынъ маданият министерствосы ман бирге Махачкалада поэзия кешлигин оьткеруьвдинъ куьнин эм заманын белгилемеге (яваплы – С.Абубекерова, 20-ншы сентябрьге дейим);

– Кадрия акында фильмди тек уйгынлав комитетининъ агзалары уьшин коьрсетпеге (яваплы – Э.Кожаева, 1-нши декабрьге дейим);

– Кадриядынъ шыгармаларынынъ толы йыйынтыгын баспалап шыгарув уьшин эртеректен карыж йыювды уйгынламага (яваплы – В.Хаджимурадова, 10-ншы октябрьге дейим);

– Кадриядынъ эм Ногай районынынъ туьзилуьвине эм оьрленуьвине салдарлы косымларын эткен баска айтылган аьрекетшилердинъ Аллеясы акында положениеди аьзирлемеге (яваплы – М.Бальгишиева, 1-нши октябрьге дейим);

–  яс адабиат аьрекетшилерди баргылав эм колтыклав уьшин Кадрия атындагы фондтынъ акында положениеди аьзирлемеге, экспертлер советин туьзбеге (яваплы Э.Кожаева, 1-нши октябрьге дейим);

– шакырылаяк конаклардынъ списогын аьзирлемеге (яваплы – Э.Кожаева, М.Авезов, 10-ншы октябрьге дейим). 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group