• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Миллет кийим коьрсетуьвлеринде катнасады

admin
Сентябрь27/ 2018

Соьйтип, Махачкала, Астрахань калаларында оьткен мода коьрсетуьвлерин де, Крым, Кабарты-Балкар Республикасында озгарылган этно-фестивальлеринде катнаскан. «Мода театрынынъ» кийимлери мен Кавказда яшайтаган коьп ногайлар да танысканлар, не уьшин десе, оларды ногайлар яшайтаган ерлерде озгарылатаган байрамларга, фестивальлерге аьр дайым шакырадылар. Бизим район етекшилери сол шакырувларды аьр дайым хош аладылар эм «Мода театрын» баьри яктагы ногайлар ман таныстырувга оьз ярдамларын косадылар. 
Ася Еслемесова – сол «Мода театрынынъ»  модельери эм художестволык етекшиси болады.
«Бизим кийимлер туьзилисинде 30-га ювык тигилуьвлер бар. Меним куллыгым – ярасыклы кийимлер кийип, оларды мода этип коьрсетуьв эм йырлаяк яде бийийеек аьдемлердинъ оьнер темасына коьре келисли кийимлер тигуьв. Солардынъ арасында орыс, ногай, классикалык йырларга кийимлер тигиледилер. Озган йылда эсап беруьв концертимизде классикадан «Борис Годунов» постановкасын, «Кыпшак кызлардынъ хорын» салганмыз, орыс эм ногай кийимлерин катыстырганмыз, сол затлар бек аьлемет болып коьриндилер. 
Энъ де бек мен аьлиги кийимлерге бизим бурынъгы оьрнеклерди салып, ярасыкламага суьемен. Россияда бурынъгы орыс кийимлерин аьлиги заманга келистируьв – ийги оьрленип келеятыр, мен де эскиликти янъыртувды оьз яратувшылыгымда куллангым келеди, неге десе, сондай ярасыклы кийимлер яс-явкаларымыз киетаган модалык кийимлерге салынып, миллетимиздинъ маданиятына, аьвелгисине тартар деген мырадым бар. 
Менде бир балалар куьби бар, олар ман мен оьзим сахнада  постановка этемен, келисли кийим де тигемен, коьрсетуьвлерге де аькетемен», – деп белгилейди яс модельеримиз.
А.Еслемесова Ставрополь крайынынъ Нефтекумск районындагы авыл маданият уьйлерине, ДР Ногай районындагы «Айланай» Оькимет ногай хореографиялык ансамблине эм баскаларга да ногай миллет кийимлерин аьзирлеген. Ася аьр дайым  яратувшылык излевде, туьрли янъылыклар этип каравда. Онынъ талабы ман бизим ногай халкымыздынъ данъкы коьп эллерге яйылар деп билемен.
Ася Еслемесова оьзи туьзген кийимлери мен Черкесск каласында белгили француз модельери Пьер Карденге багысланган «Йогары мода коьрсетуьв юмалыгында», «Халк маданияты эм аьлиги мода» номинациясында ортакшылык эткен. Сонда Асядынъ кийим коьрсетуьви биринши орынды алган эм ол Пьер Карденнынъ 70 яслык мерекесине багысланган Франциядагы Лакост провинциясына эм Москва каласында оьтеек «Йогары мода коьрсетуьв юмалыгына» катнасувга шакырылган. 

В.Лукманова.
Суьвретте: Ася Еслемесова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group