• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Балаларга суьйикли тербиялавшы

admin
Сентябрь27/ 2018

Бала тувды деп бир суьйинемиз, оларды оьстиремиз деп ая-куье боламыз, куьнле-куьнлик оларга карав… соьйтип оьмирлер де озадылар. Биз-ата аналар оларды оьстиремиз, олар оьз – балаларын… Ол – табиаттынъ язылмаган законы.
Баларымызды балалар бавына бермеге де шак етеди. Соьйтип биз де аявлы, аьсирет балаларымызды 2014-нши йылда «Ногай Эл» балалар бавына етип элтедик. Баслапкы куьнлерде кыйын эди – бизге де, сол балаларды алган тербиялавшыларга да. Ушынын айтсак, балалардынъ эбин таппаган куллыкшылар да бар эдилер. Тек сонъында бизим саьбийлеримизди бек куллыксуьер, акылбалык Алина Асхат кызы Ярболдиева алды. Ол бизим балаларымыздынъ тек коьнъиллерин коьтерип, туьрли шаралар озгарып туратаган эди. Биз оны оьзимиз де суьйдик эм ол исине коьре сый да казанды. Календарь бойынша белгиленген байрамларга багысланган бек коьп шаралар озгаратаган эди. Соларда оьзимиз де коьп кере катнасканыз, балаларымыз бан бирге завыкланган куьнлеримиз де болган.
Алина Асхат кызы Ярболдиева оьз исине мукаят, куьн сайын аьрекети бойынша янъылыклар излестирип турады. Ол балаларды тийислисинше уьйретти. Аьли баьримизге де белгили болганлай, мектеблерге балалар аьзир болып бармага кереклер. Алинадынъ куьш салувы ман, уьйретуьви мен, буьгуьнлерде балаларымыз биринши класска барып, мектеб программасынынъ авырлыгын сезген йоклар. Олар туьслердинъ туьрлилигин де биледилер, аьр бирисин атлы-аты ман да айтадылар, санап та биледилер…
Керек болса, англис тилининъ негизин де Алина Асхатовна балаларымызга уьйретип, балалар бавыннан йолга салган. 
Алина Асхатовна оьз исин бек суьйген кыскаяклы, ол оьзи яс болса да, аьр бир исин уьйкен явап-лылык пан толтырады. Алдыда ол оьз сулыбын байытып барган сайын, коьп уьстинликлерге етисеегине шекленмеймиз. 
Алина Асхатовнады балаларымыз буьгуьн-лерде де мутпайдылар, балалар бавын эслерине алып, сагынышлы сезими мен тербиялавшылары акында хабарлайдылар. Оьзимиз де Алинады коьре калсак йылы куьлемсирев мен хош коьрип аламыз. Бизим балаларымызга сондай билим негизин салганы уьшин, яс тербиялавшыга уьстинликлер, алдыда коьп енъуьвлер, акыллы балаларды мектебке аьзирлеп йибергенин, «Мине бу балаларды Алина Асхатовна тербиялаган», – деп оьктемлик пен айтылганын йораймыз.
Алина, аьелинъе берекет эм наьсип, сага ден савлык, узак оьмир.

Колебаевлердинъ, Менлигуловлардынъ, Саитовлардынъ, Баетовлардынъ эм сондай баскалардынъ аьеллери.
Суьвретте: Алина Ярболдиева тербияланувшылары ман.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group