Пайдалы оьтти

Форум ортакшыларын окытув уьшин социаллык проектирование тармагындагы туьрли йоллары бойынша 9 регионаллык эм федераллык экспертлери шакыртылды.
Панель сессиялары оьтип турган заманда яс делегатлар Савлайроссиялык яслар ямагат организацияларынынъ етекшилери, Миллет ислери бойынша федераллык агентствосынынъ эм Волонтерлар орталыклар ассоциациясынынъ ваькиллери мен йолыгыстылар. 
Проектли туьркимлерде куллык эте келип, яслар 9 регионлар ара оьз эркли проектлерди аьзирледилер, солай ок Дагестан Республикасында билим алатаган туьрли эллердинъ студентлерин бирлестиретаган «Интердослык» халклар ара проектининъ географиясын кенъейттилер. Дагестан халкларынынъ бирлик куьнинде «Каспий-2018» форумында йыл сайынлык донор акциясы озгарылды, сонынъ сырагысында 20 литр кан йыйналды.
Сол ок куьн Манас авылынынъ муниципаллык пляжында форум катнасувшылары эм конаклар «Таза Каспий» деген экологиялык шарасын озгардылар, соьйтип ярым тонна оьлшеминде 82 кап кокыс йыйналды. 
Билимлендируьв шараларыннан баскалай форум уйгынлавшылары ял алув уьшин 17 альтернативли майданлар аьзирледилер. Сол майданлар ишинде робототехника, мобильли-конструкторлык станция, «Ойнаганда акыл ман ойнап билуьв» интеллектуальли куьрес, ис ойынлары эм сондай коьп баскалары бар эдилер.
Форумнынъ ашылувында эм ябылувында дагестан оьнер коллективлерининъ эм эстрада артистлерининъ катнасувы форумнынъ маданият программасын байытты. 
«Менимше, форум бек пайдалы болып оьтти, неге десе биз планга киргисткен баьри шараларды да яшавга шыгардык. Бизге форум катнасувшылары арасында бек йылы эм дослык катнасувларды туьзбеге амал табылды. Соны эндигиси биз аьлиге дейим де катнасувшылардан алып турган разылык соьзлери аян шайытлайды. Мунда исленип аьзирленген проектлерге де регионларда эс берерлер эм солар Ортак бир аьрекет этуьв куьнинде армаган яшавга шыгарылып барар деп ойлайман. Биз ясларга оьз кызыксынувлары тоьгерегинде бирлеспеге эм катнасув уьшин байланыс тутпага амал бергенимиз уьшин суьйинемиз», – деген форум директоры Вали Арсланалиев.