Савлайроссиялык яс-явкалар форумы озды

Форумга Россия Федерациясыннан 147 яс аьдемлер, солай ок, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан эллериннен де келгенлер.
«Тюрклер алтыны» форумы «Оькимет халк политикасы» деген Оькимет программасына киреди эм яслар ара халклар аралык аьруьв катнасувларды туьзуьв  уьшин озгарылган. 

«Тюрклер алтыны» – тюрк тилли ясларымыздынъ оьз оьсуьви эм ойларын яшавга шыгарып болмага амал беретаган бизим элдинъ тек бир майданы. Бу ерде тюрк яслары туьрли миллетли эм оькимет структуралары бойынша да бирлесуьвлери туьзиледилер, маданият бойынша байлыкларын оьстиредилер. Форум Россиядынъ ялгыз бир этнографиялык  «Этномир» парк-музейинде озганы да халклар  ара дослыкка, тил бирликке эм аьруьв келисуьвлерге етисуьвге амал береди деп ойлайман. 
Форумнынъ ашылувында РФ Президентининъ управлениесининъ иш политикасынынъ басшысы Татьяна Вагина, Халклар ара ислери бойынша федераллык агентствосынынъ басшысынынъ орынбасары Михаил Мишин, Калужский областининъ иш политикасынынъ эм коьлем коммуникациялары бойынша министри Олег Калугин эм «Этномир» этнографиялык паркын туьзуьвши Руслан Байрамов ортакшылык эткенлер.

Форумнынъ иштелигине тебентели окув программалары, эксперт биргелесуьв ямагаты ман, власть ваькиллери мен, бизнес эм маданият ваькиллери мен, тренинг эм проект сессияларынынъ катнасувшылары ман йолыгысувлар эм тагы да баска коьп шаралар киргенлер.  

«Тюрклер алтыны» форумы аьлемет этноквест, тюрк халкларынынъ кызыклы спорт  мастер-класслары ман, байрам концерти мен кутылган. «Тюрклер алтыны» 3-нши савлай россиялык форумында Москва каласындагы «Яслар бирлигининъ» ваькиллери, ногай аьрекетшилери Рамиз Утебалиев – форум уйгынлавшысы, Рифат Культигереев, Ренат Баймурзаев, Фаризат Джумаева эм Дженнетхан Джумаева ортакшылык эткенлер. 

Рамиз Утебалиевтинъ айтувына коьре, бу форумнынъ катнасувшылары болып, илми тешкеруьвшилери, тюрк халкларынынъ маданият баалыкларын эм яшавын социал-экономикалык оьстируьв  эм оны саклав уьшин куллык этетаган туьрли тюрк халкларынынъ этникалык бирликлери, ямагатлык организацияларынынъ белсенли катнасувшылары йыйналганлар. 

В.Кидирниязова.