Ата соьзи – алтын соьз

* Авылга айтсам ашады, конъсыга айтсам косады.
* Айван аласы тысында, аьдем аласы ишинде.
* Алгасаган кыз эрге бармас, барса да онъмас.
* Аьдем – аьдемге конак, ян – тенге конак.
* Ислесе кулдай, турса бийдей.
* Келин кемтиксиз болмас, кайынана кемириксиз болмас.