• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Токтас кабыл этилинген

admin
Октябрь03/ 2018

Сол токтаска коьре «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв учреждениелерине етекши орынына кандидатларынынъ аттестациясын озгарув куьнин белгилев эм йорыкларын беркитуьв куьни белгиленген. 2018-нши йылдынъ 29-30-ншы октябринде «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв учреждениелерине (Калинин авылынынъ С.Капаев атындагы, Орта-Тоьбе авыл, Червленные Буруны авылынынъ З.Акмурзаев атындагы мектеблерине) етекшилер орынына кандидатлардынъ аттестациясы озгарылаяк. Аттестацияды озгарув уьшин комиссия туьзилген, сонынъ ишине мине аьдемлер киргенлер: Б.Ярлыкапов – «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлыгы бойынша орынбасары, комиссия председатели;

К.Отегенова – «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшиси, комиссия председателининъ орынбасары; И.Отарова – «Ногайский район» МР администрациясында кадрлар эм МС бойынша бас специалист, комиссия секретари; Н.Тенгизов – «Ногайский район» МР администрациясында АТК аьрекетин бардырув эм юридический соравлар бойынша боьлик етекшиси; А.Байманбетова – «Карасувская СОШ» МКОУ етекшиси; З.Аюпова – Билимлендируьв тармагынынъ куллыкшыларынынъ РК профсоюзынынъ председатели. Солай ок, «Шоьл тавысы» газетасынынъ бетлеринде, «Ногайский район» МР администрациясынынъ, «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв боьлигининъ, МКОУ (Калинин авылынынъ С.Капаев атындагы, ОртаТоьбе авыл, Червленные Буруны авылынынъ З.Акмурзаев атындагы мектеблерининъ) сайтларында йогарыда белгиленген конкурс акында билдируьвлерди баспаламага кереги акында да токтастырылган. Сол токтастынъ толтырылувын «Ногайский район» МР администрациясынынъ етекшиси оьзи тергеек. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group