Аттестация озгарылаяк

Аттестация «Россия Федерациясында билимлендируьв акында» деген 273-нши номерли Федераллык законынынъ 51-нши статьясынынъ 4-нши кесегине (29.12.2012 йыл) коьре, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ 217- нши номерли (10.09.2018 йыл) алынган токтасына коьре оьткериледи. Муниципаллык билимлендируьв учреждениесининъ етекшисине кандидатлардынъ йогары кесписи бары акында шайытламасы болмага керек эм ис стажы билимлендируьв тармагында 5 йылдан кем болмага ярамайды. Сол кандидатлар тек педагогикалык йогары кесписи болмай, «Патшалык эм муниципалык етекшилев» «Менеджмент», «Куллыкшылар ман етекшилев» деген йосыклар ман байланыслы йогары билим болмага да болады. Кандидаттынъ аттестациясы онынъ берген аьризесине коьре оьткериледи. Сол аьризесинде ол тийисли документлердинъ барлыгын, контактлы телефон номерин, электронлы адресин, туратаган ерин коьрсетпеге керек. Аьзирлеген документлери мен бирге квалификациясынынъ коьтерилуьви, аьлим аты бар болса, соларды да билдиресиз. Билимлендируьв учреждениесининъ етекшисине кандидат анкета толтырады, ис книжкасы, бар документлерининъ копияларын, ыхтыяр саклав органларында эсапта бары яде йогы акында, медициналык справкалары да болмага керек эм сол затлардынъ баьрин де тергемеге кандидаттынъ оьз ыхтыяры да болмага тийисли. Документлер 2018-нши йылдынъ 8-нши октябриннен алып 18-не дейим, эртенги 10 саьаттен 15.00 саьатке дейим «Ногайский район» МР администрациясынынъ меканында кадрлар службасы ман алынады, тек юма сонъгы куьн мен каты куьн тыншаюв куьнлери. Конкурста катнаспага деп аьризе берген кандидатлардынъ сонда катнасаягын яде катнаспаягын «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы белгилейди. Сонъ кандидаттынъ конкурста катнасаягы яде катнаспаягы акында ога язув кебинде, документлер алынувы токтаганнан сонъ, уьшинши куьн билдириледи. Билимлендируьв учреждениелерининъ етекшисине кандидатлардынъ аттестациясы «Ногайский район» МР администрациясында 29-30-ншы октябрьде эртенги 10 саьаттен алып озгарылаяк. Контактлы бет – Ирина Мусаевна Отарова, телефон номери 88722553331.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв учреждениелерине етекши сайлав уьшин туьзилген комиссия.