• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Республика яшавшыларына ярдам этуьв ниетте

admin
Октябрь03/ 2018

Кенъестинъ куьн йосыгынынъ биринши соравы – цифровой телеберуьвлерге коьшуьв акында республикалык радиотелевизионлык беруьв орталыгынынъ (РТПЦ) директорынынъ орынбасары Альфред Акимов билдируьвин этти. Онынъ айтувы ман, келеяткан 2019-ншы йылдынъ 11-нши январиннен алып айырым телеканаллар коьрсетуьви толысынша токтатылаяк. Олай дегени, телеэкранынынъ муьйисинде «А» элиби язылган («А» – аналоговое телевидение) телеканаллар коьрсетуьвлерин кояяклар. Сол себептен, А.Акимовтынъ соьзине коьре, уьй телевизорларында сондай элип пен белгиленген телеканаллары болган аьдемлер цифровой телевидениеге коьшпеге керек. «2009-ншы йыл узагында эм бу куьнлерге дейим Дагестан Республикасы еринде цифровой телевидениеди киргистуьв бойынша куллык юритилип келеди. Цифровой телевидение Россия бойынша 20 телеканалларды канагатлайды. Булар оькимет бойынша тегин телеканаллар деп саналады эм солар уьшин акша тоьленмеге керекпейди. Ол зат патшалык ягыннан информациялык майданы бир болсын деп этилинеди. Аьлиги заманда, неге десе информациялар айлак та коьп эм аьдемлер керти тийисли информацияды табаялмай бирерде адасадылар. Буьгуьнлерге республика яшавшыларынынъ 97,2 проценти цифровой телеканаллары ман канагатланган. Соны ман Дагестан еринде цифровой телевидение мен канагатланув программасы толы кебинде толтырылган», – деди РТПЦ етекшисининъ орынбасары. А.Акимовтынъ айтувы ман, келеяткан йыл йогарыда белгиленген куьнде цифровой телевидениеге коьшпеген аьдемлердинъ телевизорларында белгиленген телеканаллар бирден коьрсетпесе, ол зат бир баьлекатеге айланмага керек тувыл. Дурысында, республика яшавшыларынынъ хыйлысы спутник антенналарын («Триколор» эм баскаларын) кулланадылар эм сол себептен оларда цифровой телевизорлар бар деп саналады. Сол аьдемлерге бир зат уьшин де кыйналмага керекпейди. «Болса да республикада аьли де алдынгы телевизорлар ман эски антенналарды кулланатаганлар да бар. Аьне оларга 20 цифровой телеканалларын карав уьшин оьз телевизорларына айырым приставкаларын сатып алув керегеди («ДВТ-2» («Дибити-2»). Солар республика туькенлеринде бар эм биревлери 400 маьнеттен, баскалары 1 мынъ, 1 мынъ 500 маьнеттен сатыладылар. Соны ман бирге Дагестанда 2019-ншы йылдынъ ярым йылына дейим уьш калалар цифровой телевидениеге коьшпей тураяклар. Цифровой телевидение мен байланыслы баьри соравларынъыз бан 55-27-27 телефон номерине занъ сокпага боласыз», – деди РТПЦдиректорынынъ орынбасары. Халкка электрон кебинде патшалык ярдамларын этуьв соравлары акында етекши Скандар Магомедов хабарлады. Онынъ айтувы ман, РФ Президенти Владимир Путиннинъ 2012-нши йылдагы 601-нши номерли Указынынъ 1-нши пунктына коьре элимизде электрон ярдамларын алатаган гражданлар саны 70 процентке дейим етиспеге тийисли. «Электронлы ярдамлар этуьвге коьшуьв аьдемлердинъ яшавын коьпке енъиллетеди. Сондай ярдамлар аркасы ман аьдемлер уьйлеринде олтырып мобильли телефонлары ман тийисли налогларын, коммуналлык буйымларын кулланганлары уьшин акларын тоьлемеге, прописка онъармага, поликлиникага врачка тергелуьвге язылмага эм сондай коьп ислерин уьйлериннен шыкпай битирмеге боладылар. Мине сондай электрон кепли ярдамлар санын бизге йылданйылга арттырып барув керегеди», – деди С.Магомедов.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group