• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Оьз исин суьйген куллыкшы

admin
Октябрь04/ 2018

Ол дерислерге аьзирленгенде тек оьзи окытатаган класстынъ билимине карап калмай, ясларынынъ, психологиясынынъ туьрлилигин де эсинде тутады, аьр бир окувшы ман айырым куллык этеди. Кадрия Исаевна педагогикалык аьрекетин бардырганлы 26 йыл болады. Сол йыллар ишинде ол тек оьз усталыгын, сулыбын оьстирер мырад пан алдыга абытлаган. Буьгуьнлерде сол ымтылысынынъ емислери де бар – ога разы окувшылары, «Дагестан Республикасынынъ халк билимлендируьвининъ отличниги» деген сыйлы аты. Сондай уьстинликлери мен А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ эсап дерисиннен йогары квалификациялык категориясы ман окытувшы Кадрия Исаевна Маликова оьзининъ кеспилик байрамын йолыгады. Ис аьрекетинде биз де ога йогары уьстинликлерди йорап, алдыда аьли де коьп енъуьвлерди сагынамыз. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group