• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Ярмалык оьткерилеек

admin
Октябрь04/ 2018

Соны оьткеруьвдинъ майданы деп региондагы биринши «Миэлта» деген йогары технологиялар тармагындагы Технопарк айырылган. Ол Тамбов областинде инновационлык предпринимательстводынъ янъы орталыгы болады. Айтылган ярмалык катнасувшыларынынъ коьлеми мен айырылып белгиленеди, солардынъ арасында – энъ де йигерли технологиялык проектлерин туьзуьвшилер, россия регионларынынъ етекшилери, талаплы эм оьмез яс предпринимательлер, аьлимлер, инвесторлар. Ярмалыкта катнасув уьшин керекли информацияды www.pokrov.tambov.dov.ru сайтында таппага боласыз яде +7 (4752)78 26 99 телефон номерине занъ согып билмеге боласыз.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group