• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Аьр кимге де онъайлы болсын деп

admin
Октябрь04/ 2018

Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путиннинъ 2012-нши йылдынъ 7-нши май куьниндеги «Патшалык етекшилев тармагын ийгилендируьвдинъ бас йоллары акында» деген 601-нши номерли Указынынъ 1-нши пунктынынъ «в» подпунктына коьре 2018-нши йылга «электрон кебинде патшалык эм муниципаллык ярдамлар алув механизмин кулланатаган гражданлар саны 70 проценттен кем болмага керек тувыл» деген коьрсетимге етисуьв каралады.

Ярдам алув уьшин электрон аьризесин Интернет тармагына киретаган кайсы бир компьютер, планшет яде мобильли телефон аркасы ман кайсы заманда да, байрам эм тыншаюв куьнлеринде де бермеге ярайды. Ярдамды алув уьшин сизге уьйден шыгув керекпейди. Сизге тек электрон кебинде аьризенъизди эм керекли документлерди патшалык ярдамларынынъ порталы аркасы ман йибермеге болады. Соьйтип болып армаган сиз оьз аьризенъиздинъ толувы артыннан карап турасыз. Портал амаллары ман физический эм юридический лицолар, предпринимательлер эм шет эллер гражданлары да пайдаланмага боладылар. Патшалык ярдамлар порталы патшалык эм муниципаллык ярдамлары, ведомстволар аьрекети акында, солай ок электрон кебинде коьмек этуьв уьшин информация бермеге деп беркитилген. Сонынъ аркасы ман сиз: – электрон кебинде ярдам алмага; – патшалык яде муниципаллык ярдамы, соны алатаган ер, баасы, заман болжаллары эм документлер уьлгилери акында информация алмага; – патшалык эм муниципаллык учреждениелери акында информация алмага боласыз. Электрон кебинде патшалык яде муниципаллык ярдамын алув акында аьризе бермеге амал табув уьшин гражданин gosuslugi.ru патшалык ярдамлар порталында байыр кабинетин регистрацияламага тийисли. Байыр кабинетинъизди gosuslugi.ru сайтында регистрация этуьв уьшин сизге оьзинъиздинъ СНИЛС-инъиз (пенсионлык страховой шайытлама номери), электронлы почтанъыздынъ адреси эм мобильли телефонынъыздынъ номери керегеди. Байыр кабинетинъизди регистрациялаган сонъ сиз активация кодын аласыз. Регистрация заманында соны алувдынъ йосыгын сайламага болады. Сол йосыкты тилек этилген сонъ  эки юмадан Россия почтасы аркасы ман алмага болады. Сиз яде заманынъызды кытпага эм кодты «Ростелеком» компаниясынынъ сатувлар эм клиентлерди канагатлав орталыкларында алмага да боласыз, сондай вариантты сайлаганда сайтта орталыклар адреслерининъ сырасы коьрсетилинеди. «Ростелеком» компаниясынынъ канагатлав орталыгы аркасы ман активация кодын алув йосыгы айлак та почтадан хатты карап турмага заманы йок болганларга эм патшалык ярдамын амал болган шаклы тез алмага суьетаганларга келиседи. Мысалы уьшин, шет эллер паспортын тез алмага суьетаганларга. Портал аркасы ман сиз коьп белгили сервислер ярдамлары ман канагатланмага боласыз: – шет эллер паспортын алмага; – ГИБДД штрафларын тоьлемеге; – автомобилинъизди регистрацияламага; – коьликти регистрациядан тайдырмага; – толтырувшы производстволары бойынша билдируьв алмага; – регистрацияды яшайтаган еринъизде яде келген бир еринъиз де онъармага; – ясынъыз 20-га яде 45-ке толганда Россия Федерациясынынъ паспортын авыстырмага; – адрес-справочный билдируьвди эм коьп баска туьрли ярдамларды алмага боласыз. Патшалык ярдамларын беретаган gosuslugi.ru порталынынъ бас онъайлыклары: – куьни-туьни мен ислеп турады; – оьзинъизге онъайлы кайсы ерден де керекли ярдамды алмага боласыз; – порталдынъ регистрационлык билдируьвлери бойынша сервислердинъ кол астында турувы; – язылма кебинде документтинъ беркитилуьвин карап олтырув керекпейди; – сизди кызыксындыратаган тема бойынша керек шаклы билдируьвди аласыз; – шеретлердинъ йоклыгы; – колтыклав службасынынъ болувы; – акша карыжды тоьлев тармагы да порталга беркитуьвли; – коррупциядынъ йоклыгы, олай дегени аьризе беруьвши ярдам алув уьшин бир йорыктан тувра ведомстводынъ оьзине тилек этеди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group