• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Ногай районынынъ сыйлы окытувшылары, билим тармагынынъ эсли куллыкшылары эм педагогикалык исининъ ветеранлары!

admin
Октябрь05/ 2018

Окытувшы куьни коьптен бери савлай халк уьшин уьйкен байрам, неге десе аьримиздинъ яшавында оьз окытувшымыз болган: оьзининъ акыллыгы ман, юрек йылувлыгы ман, оьнери мен бизге яшав йолын таныткан, кыйынлыклардан оьтип эм келеектегиди курып, оьз куьшине сенип, тувган ерининъ ярасыклыгын саклап эм онынъ билимленуьви уьшин баьри затты этип уьйреткен.
Бизим районнынъ билим тармагында коьп оьнерли, яратувшылык аьлде кыйын салатаган аьдемлер бар. Оьз исинъизге алаллыгынъыз уьшин сизге уьйкен савбол айтамыз: ийги яшав йылларынъызды педагогикалык исине багыслаган эм буьгуьнде тийисли тыншаювда туратаган, ясына карамай, аьли де кыйын салатаган сыйлы ветеранларга.
Сизге берк ден савлыкты, аьел онъайлыгын, наьсипти, оьсип келеяткан несилдинъ окувында эм тербиялавында янъы
яркын уьстинликлер йораймыз.
Сизге энтузиазм, балаларга суьйимлик, кеспилик усталыктынъ янъы бийиклевлерин усташа туьзуьвди йораймыз. Окувшылар сизди уьстинликлер мен кувантсынлар, шыдамлык, куьш-куватлык сизинъ дайымлык йолдасларынъыз болсынлар.

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы                   М.Аджеков.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group