• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Аявлы педагогикалык куллыкшылары эм ветеранлары!

admin
Октябрь05/ 2018

Регионлы миллет маданият автономия атыннан оьз разылык соьзлеримди дуныядагы энъ акылбалык, юмарт, шыдамлы эм алал юрекли окытувшыларды буьгуьн сыйлы байрамы ман кутлайман! 
Бала заманыннан алып, савлай дуныяды ашыклап коьрсетип, уьйрететаган окытувшыларды сыйлав аьр бир баладынъ, ата-анадынъ коьнъилинде, эсинде яшавы бойынша сакланады. 
Аьр биримизге сиз энъ бириншилей–коьнъил эм юрек тербиялавшы боласыз.  Сиз аьр дайым таза сезимлерге – суьювге, ийгиликке, ясуьйкенлерди, оьз элинъди сыйлавга уьйретесиз.
Аьлиги заманда сиз оьз исинъизде янъы шыгатаган методикаларды, инновационлы амалларды кулланасыз. Окувшыларды ойлатып, яшавды анълатып, оьзи уьшин яваплы болмага керек экенин анълатасыз. 
Сиз балаларга бизим ногай халкымыздынъ тилин, адабиатын, маданиятын суьйдирмеге, оларды билимли этпеге шалысканынъызга уьйкен разылыгымды билдиргим келеди. 
Сизинъ колларынъыздан бизим халкымызга, элимизге керек сулыплы врачлар, юристлер, аьлимлер, инженерлер, механизаторлар, спортсменлер шыгадылар. Олар оьз куллыкларын белсенли юритип, бизим ногай халкымыздынъ данъкын тек Россияда тувыл, баска шет эллерге де яядылар. Бу уьстинликлер баьриси де сизинъ исинъиз аркасы ман болдырыладылар!
Байрамынъыз бан, сыйлы бизим окытувшылар!

 

РНКА етекшиси                     З. Аджибайрамов.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group