• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Оьнери онынъ оьмирлерге

admin
Октябрь10/ 2018

Тагы да сосы йыл Россияды ваькиллеп, Казахстанда Семипалатинск каласында оьткен халклар ара тюрк йырларынынъ фестивалинде Залимхан Зинеев пен Замир Найманов катнасканлар. Мунда олар экеви 1-нши дережели дипломларга тийисли болганлар. Солай ок З.Зинеев Алма-Ата каласында оьткен автор йырларынынъ фестивалинде 2-нши орынды бийлеген. 


Бу куьнлерде эсиме келеди З.Зинеев пен уйгынлаган йолыгысым. Куьнбатар авылында окувшыларым ман зейинли  композиторды конакка шакырдым. Бизим мектебте оьткен кешликке окытувшылар, окувшылар, авыл яшавшылары келдилер. З.Зинеев йыйылганларга оьзининъ яшав эм ис йолы акында хабарлады, йырлары акында айтты. Сосы йолыгыста ол Кадрия турган общежитиеге барып, йырлар язганын, Сраждин Батыров пан бирге ислегенин эскерди. Оны ман бирге йолыгыска Замир Найманов та келген эди. Тагы да уллы композитор занъыраган тавысы ман йырларын йырлады. Йыйылганлар турып карс кактылар. Сосы кешликти уйгынлаган уьшин, мага уьйкен савбол айттылар.
«Оьмирлерге язылган йырлар» деп айтпага боламыз З.Зинеевтинъ йырларын. Онынъ йырларын халкымыз суьйип йырлайды эм тынълайды, айтпага: «Ногай вальси», «Буйратлар», «Ата юртым», «Баьтир койшылар», «Анама», «Аланъ юрт», «Данъылым», «Ногай шай» эм сондай баскалар. Онынъ «Тувган ерим» деген йырын бир яхшылыкта бизим яс зейинли йырлавшымыз, халкымыздынъ оьктемлиги Узаир Найманов йырлаган. Тав яклардан келген конаклар соны эситип, онынъ оьнерине сукланып: «Аьперим, сизде кайтип операды ярасык этип йырлаган яс бар экен!» дегенлер.
Аллага шуькир, бар бизде йыравшылар да, композиторлар да, домбырашылар да.
Уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ казан айынынъ 27-нши куьнинде Залимхан Зинеевке 70 яс толаяк эди. Ол аз яшаса да, халкы уьшин коьп куллык этти. Уллы композитор дайым халкымыздынъ эсинде. Онынъ йырларын суьйип йырлайдылар эм аьли де йырланаягына шекленмеймиз. 
Занъырасын Ногай шоьлде йырларымыз. Дайым да яхшылык, тил бирлик, татымлык, эмишлик болсын. Оьссин, оьрленсин ногай халкымыз.


Казан айдынъ 27-нши куьнинде аьли де бир аьлемет тавыслы йырлавшымыз, сулыплы хирург Асанбий Алиев (яткан ери ярык болсын) тувган. Ол Залимхан Зинеевтинъ йырларын йырлаган, оны ман бирге туьрли шараларда катнаскан. Асанбий Анваровичтинъ карындаслары Кезибан эм Таужан Алиевалар да Залимхан эм Асанбий мен бирге йырлаганлар. Бу куьнлерде Таужан Алиева Хасавюртта зональный концертте ортакшылык эткенин,  авыл хозяйство куллыкшылары уьшин уйгынланган туьрли концертлерде бийигенин эм йырлаганын йылы эскереди.Оны ман бирге сонъында белгиленген концертлерде Мархаба Мусаурова да, Джамбийке Муталлапова да, Арувхан эм Сеитхан Аюповалар да, Феруза Джумандыкова да эм Курпай Тоьлешев те катнасканлар. 
Червленные Буруны авылынынъ маданият уьйине Залимхан Зинеевтинъ аты берилеек дегенди эситип, бек суьйиндик. Онда музей ашылганын да тилеймиз.
Ногай район етекшилерине Терекли-Мектеб авылынынъ бир орамына З.Зинеевтинъ аты берилсе экен деген тилекти де саламыз.

М.Межитова.
Суьвретлерде: 1983-нши йыл Ногай районда Р.Гамзатов пан йолыгыс мезгили; З.Зинеев йырлавшы кызлар куьби мен; З.Зинеев домбырада ойнаган шакта.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group