• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Хабиб Нурмагомедов – UFC чемпионы

admin
Октябрь10/ 2018

«Сыйлы дагестанлылар эм баьри де спорт суьювшилер! Сизинъ коьбисинъиз бу кеше уйкламай, бизим ердесимиз Хабиб Нурмагомедов пан Конор Макгрегордынъ бирме-бир куьресин карадынъыз. 
Тек бир Дагестан тувыл, сав Россия бу куьрестинъ артыннан яны авырып карады эм сол куьрес бизим спортсменимиз уьшин уьстинликли кутылды. Хабиб Нурмагомедовты эм бу спорт кебин яратувшылардынъ баьрисин де сондай маьнели ярыста енъуьви бен кутлайман. Дагестан куьресуьвшиси аьли эртеректе оьз атын россия спорт тарихине UFC чемпионы деген дережеди биринши болып алган спортсмен деп киргисткен. Буьгуьн болса ол сол дережеге энъ де йогары оьлшемлерде тийисли экенин тагы да бир кере аян шайытлап туры. Хабиб Нурмагомедов сав дуныяга уьйкен оьнери эм сулыбы болган дагестан спортсмени кайдай оьрлерге етисип болувын коьрсетип, аьр дайым да берк эр хасиетин эм алдына салган ниетине етисип болымлыгын шайытлаган. Ол бир кере де спорт майданыннан енъилип кайтпаган. Хабиб Нурмагомедов ясларга яркын коьрим, баьри дагестанлылар эм россиянлылар уьшин оьктемлик болды. Бир соьзсиз де, онынъ енъуьви коьп-йыллык кыйын салувдынъ эм оьмезликтинъ хайырлы тамамы болады. Дагестан йигитине янъы бийик спорт етимислерине етис-кенин йорайман», – деп белгилеген республика етекшиси оьз кутлавында.

 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group