Маьнели социаллык соравлары ойласылган

Регион етекшиси республика бу йолыгыска коьптен бери аьзирленуьвин билдирди. Ол кенъес басланмай турып, ал деп оьткен йолыгыста бек маьнели хыйлы соравлар ойласылганын айтты. «Буьгуьн бизде ис орынларды арттырув бойынша амаллар коьринип баслады. Бу куллыкта федераллык Оькимети де, биз де белсенли ортакшылык этемиз. Солай ок бу исте киши бизнестинъ де заьлимдей катнасувы артады эм бизде оьз коьрсетимлеримизди тек Сырт-Кавказ федераллык округы бойынша тувыл, ама савлайы элимиз бойынша ийгилендирмеге анъсатлык тувып туры», – деп белгилеген В.Васильев.
Ол йыйылганлардынъ эсин регионда «экономикады, сонынъ санында ис рынокты эм баска йолларды акка кайтарув» бойынша ис юритилуьвине каратты.
Оьз ягыннан М.Топилин РФ ис эм социаллык оьрленуьв министерствосынынъ регионга келуьвининъ бас ниети – туьрли йоллар бойынша аьллер кайтип туьрленуьвин тергев экенин билдирди. «Министерство бас деп иске ерлесуьв, демографиялык оьрленуьв, пенсионлык канагатланув ман байланыслы соравлардынъ хыйлысы ман каьр шегеди. Бу темалар баьриси де бир себеп пен байланыслы – республикадынъ келеектегисининъ оьрленуьви тек аьдемлердинъ куллык этуьвлери мен тувыл, ама ясырынмай, законлы кебинде куллык этуьвлери мен байланыслы», – деди министр. 
Ол быйыл сырткавказ республикаларынынъ майданларында, сонынъ эсабында Дагестанда, бизнести оьрлентуьв, ис орынлары эм ярдамлар тармагынынъ армаган оьсуьви мен байланыслы конак алув индустрия специалистлерин аьзирлев бойынша янъы йорыкларга таянатаган проектлери аьзирленетаганын эске салды. Министрдинъ соьзи мен, бу йол Сырт Кавказ республикалары уьшин, аьдетинше, келисли йол болады. 
«Президент 2019-2021-нши йылларга аьеллерди балалар бавлары ман канагатлав маьселесин толысынша шешпеге деген борыш салган. Уьш йылдынъ ишинде биз сол борышты шешпеге керекпиз. Белгиленген программа быйыл ок аьзирленип басланган. Келеяткан йыл бу ниетлерге деп федераллык бюджетинде заьлимдей карыжлар белгиленеек», – деди министр.
М.Топилин республикага «Демография» деген миллет проектин яшавга шыгарув уьшин 2020-ншы йылдан алып федераллык бюджетиннен хыйлы карыжлар йиберилеегин билдирди.«Россия Президенти 2019-2021-нши йыллар ишинде аьелдеги балалар тек уьш ясыннан алып ети ясларына де- йим тувыл, ама ясы ярымнан алып балалар бавларында орын таппага тийисли деген борышты салган. Келеяткан йылда биз федераллык бюджетине сол ниетлерге етисуьв уьшин уьйкен карыжлар салмага ойлаймыз. Программа аьли яшавга шыгарылып басланган, ама эндиги йылдан алып бу ягыннан карыжлар оьлшеми уьш кабатка артаяк», – деген М.Топилин