• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Тийисли токтас кабыл этилинип алынган

admin
Октябрь11/ 2018

Гражданлардынъ язган ой-токтаслары  уьшин ящик «Ногайский район» МР администрациясына киреяткан ерге салынган, эм оны ман 8:00 саьаттен 17:00 саьатке дейим пайдаланмага болады. Спец-ящиктинъ ис режими акында билдируьвди коьлем информация амаллардан билмеге болады, эм ол парызлы йорыкта «Ногайский район» МР администрациясынынъ парызлы сайтында да ерлестириледи.
Гражданлардынъ ой- токтаслары  акында язганлары квартал сайын ящиктен «Ногайский район» МР администрациясында туьзилген исши  куьби мен алынады. Гражданлардынъ язганлары тек исши туьркимдеги аьдемлери мен алынады. Бу исши туьрким гражданлардынъ язганларын алдын шалып, ортага салып ойласадылар, коррупционлык фактлар барын тергейдилер. Адресатты токтастырып яде онынъ адресин  билип болмаса, «Ногайский район» МР администрациясы явап кайтарув борышыннан босалады. Эгер гражданлардынъ анонимли язувларында правобузувлар акында билдируьв бар болса, оларды тергев уьшин правосаклав органларына йибермеге керек.
Гражданлардынъ язганлары «Ногайский район» МР администрациясынынъ исши туьрким сырасындагы аьдемлер мен журналда регистрацияланады эм эсапка алынады. Эгер гражданлардынъ язганларында власть органы яде учреждение куллыкшылары ягыннан коррупция ман байланыслы коррупционлык правобузувлар фактлары акында билдируьв бар болса, олар «Ногайский район» МР-га коррупцияга карсы аьрекет этуьв бойынша комиссияга йибериледи.
Гражданлардынъ язганлары регистрация этилингеннен сонъ, 30 куьн ишинде каралады.
Коррупцияга карсы аьрекет этуьв бойынша гражданлардынъ ой-токтаслары ман байланыста район администрациясына туьскенлерге эс каратув сырагылары йыл сайын йогарыда белгиленген комиссиясында ойласылаяк.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group