• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Отлы йыллардынъ ялынында беркиген

admin
Октябрь11/ 2018

Буденновшылар атлар минген йылдан алып,

Аьлиги космос куьнлерине дейим барып,

Комсомол аьелде бир аьдет бар дайым да:

Ал деп Эл акта ойла, оьз акта сонъында… (И.Шаферан)

Ол зат эндиги де комсомол деген соьзди тек айтканымызда ок, коьнъиллеримизди коьтеринъки сезимлерге толтырады, бизим ата-аналарымыздынъ, оьзимиздинъ яслыгымызды эске туьсиреди, комсомол акында ятлавларды, йырларды эситтиреди. Комсомол – ол отлы вакыттынъ ялыны, курылыс йыллардынъ романтикасы, берк дослык эм шынты суьйимлик.
Комсомол бир несиллер уьшин – революция, Граждан согысы эм биринши бесйыллыклар, баскалары уьшин – Уллы Аталык согысы, уьшиншилерге – давдан сонъгы кайтадан туьзелуьвдинъ каныгыслы авыр йыллары. Биревлер тын ерлерди коьтергенлер, Магнитка ман Турксибти, Сибирьдеги электростанцияларды курганлар, Тюмень нефтининъ карзыналарын тапканлар, Байкал-Амур темир йолын салганлар, илми-техникалык оьрленуьвдинъ бийиклевлерин эм космосты бойсынтканлар. Сол затлар баьриси де аьдем бир де коьрмеген кыска тарих болжаллары ишиндеги яслыктынъ таьвесилмес куваты эм аьрекети мен байланыслы. Сол йигитликлери уьшин Ленинши комсомол элимиздинъ 6 орденлери мен савгаланган. 
Комсомол – онлаган йыллар узагында совет аьдемлерининъ коьп несиллери уьшин шынты школа, Тувган Элимиздинъ тарихининъ баьтирликке толыскан бетлерине уллы косымын эткен организация болады. Бизим халкымыздынъ тарихинде Ленинши комсомол организациясындай куватлы эм данъклы болган яслар козгалысы болмаган эм эндиги де йок. Олардынъ Тувган Элимизге, халкымызга алал кепте куллык этуьви аьлиги эм келеектеги несиллер уьшин оьмирлерге соьнмес яркын уьлги болып сакланаяк. 
Сав элимиз бен бирге 1920-ншы йыллардан алып, Караногай еримиздинъ комсомолшылары Ногай шоьллигимизде янъы халк властин туьзуьвде, соны Граждан согысы йылларында бай атаманлардан, зуьленлерден, баьри туьрли ак бандалардан коршалавда йигитлерше катнасканлар. Халкымыз арасында биринши комсомолшылардынъ атлары уьйкен оьрметлик пен аталган. 
Районымызда Советлер властин беркитуьв, халкты билимлендируьв, каранлык, наданлык пан куьресуьв, биринши колхозларды курувда юзлеген ногай комсомолшылары белсенлик коьрсеткенлер. Олардынъ кыйыны ман шоьлликте Ленин, Дмитров, Каганович, Тельман атындагы, «Кызыл Караногай» эм баска коллективлик хозяйстволары курылган, ерли-еринде биринши мектеблер, клублар, китапханалар, эмлев пунктлары ашылганлар. 
Уллы Аталык согысы йылларында комсомолшылар Алимхан Асанов, Муса Отаров, Кельдимурат Койлакаев, Асан Межитов, Алексей Харьков, Владимир Трунов эм юзлеген баскалары туьрли фронтларда согысып, Уллы Енъуьвге оьз уьлисин косканлар. Район комсомолшыларынынъ хыйлысы Аталыгы уьшин немец-фашистлер мен кавгада янларын бергенлер. Баска бир кесеги тылда кайратлы ис аьрекетин коьрсеткенлер. 
Давдан сонъгы халк хозяйствосын аякка тургызув ислеринде де район комсомол комитети алдышылыкты биревге де бермеген. Кыска заман, бир 10-15 йыллар ишинде Караногай комсомолшылары коммунистлер мен бирге бузылган район экономикасын тургызып, соны армаган оьрлендирип баслаганлар. Оьткен оьмирдинъ 60-70-80-нши йылларында Ногай район комсомолшылары баьри де ерли яс-явкадынъ билимленуьвин, спорт шыныгувын, аьскер сырасына аьзирленуьвин, ерли хозяйстволарда талаплы куллык этуьвин эм уьйкен уьстинликлерге етисуьвин басшылаганлар. Эскерилген баьри йыллардагы комсомол комитетлерининъ аьрекети акында ол замандагы «Шоьллик маягы» район газетамыз да аьр бир номерининъ энъ биринши бетлеринде хабарлап турган. 
Ленинши комсомолга 100 йыл толады. Сонынъ 70-тен артыгы Тувган Элимиздинъ, сонынъ санында республикамыздынъ, районымыздынъ яшавын ийги ягына туьрлентуьвге багысланган.

М.Юнусов.

 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group