Куьлте басын куьз санар

Уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ онъысы уьшин 8112 гектарда куьзлик кызыл бийдай шашылган эм йыйналган. Сонынъ сырагысында баьриси сол шаклы ерлерден 12249 тонна кызыл бийдай яде аьр бир гектардан орташа 15,1 центнер онъыс йыйылган. Соны ман бирге быйыл районда, язлык аслык культуралары да 3055 гектарга шашылып, табиат-ава аьллери кургаклы болганлыктан тек 1500 гектардан яде аьр бир гектардан 9,5 центнер онъыс йыйылып алынган. Баьриси язлык эгин культураларыннан толайысы 1425 тонна аслык йыйналган.
Солай ок, быйыл район бойынша 45800 тонна катлыклы пишен-ем, сонынъ эсабында 7000 тонна тобан аьзирленген. Пишен-ем культуралары 11551 гектар ерлерди бийлейди, солардынъ ишинде оьткен йыллардынъ коьпйыллык оьленлери 3971 гектарда оьседи, аьр бир гектардан орташа 48 центнер пишен йыйналады. Быйылгы коьпйыллык оьленлери болса, 1040 гектарларды бийлеген эм солардынъ аьр бирисиннен орташа 23 центнер пишен болдырылган. Бирйыллык оьленлер 4985 гектарга шашылып, солардынъ да аьр бирисиннен 27 центнер пишен аьзирленген. Солар ман бирге 1555 гектар ерлерде язлык арпа ман сулы культуралары да оьстирилген эм аьр гектардан 25 центнерге ювык онъыс йыйылган. 
Район ерлеринде быйыл, 2370 гектарда бакша культуралары да оьстирилип, орта эсапта аьр гектардан 200 центнер, толайысы район бойынша 47400 тонна бакша культуралары йыйылып алынган. 
Карагас авылында «Назира» эгинши-фермер хозяйствосы 12 гектарда ералма шашкан эди, сонынъ 11 гектары йыйылган эм аьр гектардан 15 центнер ералма продукциясы болдырылган. 
«Байтерек» эгинши-фермер хозяйствосы Куьнбатар авылында 10 гектар майданда емис бав олтырткан (8,5 гектарда алма эм 1,5 гектарда кертпе тереклерин). 
«Лашын» эгинши-фермер хозяйствосы болса, Куьнбатар авыл еринде 5 гектарга тергев эсабында мамыктынъ «Агропак-73» (3 гектарда) эм «ПГСХ-10» (2 гектарда) деген сортларын шашканлар. Мамык бизим шоьлде осал оьспеген, сонынъ аьр бир кыталында 30-35 мамык кутыклары саналады, орта оьлшеминде аьр гектардынъ онъыс беруьви 25-30 центнерге етиседи.
Буьгуьнлерде район эгиншилери келеяткан йылдынъ онъысы уьшин 8657 гектарда куьзлик кызыл бийдай шашпага онъланадылар, сонынъ аьли 300 гектары шашылган. Шашувга Ставрополь крайыннан аькелинетаган кургаклы табиат-ава аьллерине шыдамлы «Таня» деген сорт урлыкты кулланадылар.