• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Элимиздинъ бас каласында етекши

admin
Октябрь12/ 2018

Бу кувнак эм алал юрекли кыскаяклы, яшавында етимислерге етип, бизим ногай халкымызды бек оьктемситтиреди. Сонынъ уьшин онынъ акында сизге де билдиргим келеди.

А.Бальгишиева – Туризм эм сервис Россия оькимет университетинде, РФ Президентининъ халк хозяйствосынынъ эм оькимет службасынынъ Россия академиясында йогары билимлерин алган.

1996-2005-нши йылларда Ногай район администрациясында яслар эм туризм, тыншаювы бойынша етекши болып куллык эткен. 

2009-ншы йылда «Регионда яслар политикасынынъ оькимет социал-политикасы» деген диссертациясын яклаган. Оны яклар уьшин ол  2005-2008-нши йылларда туьрли терен тешкеруьвлер озгарган, илми-практикалык конференцияларда катнаскан. А.Бальгишиевадынъ яклаган диссертациясында язылган ой-токтасларын «РФ Президентининъ оькимет службасынынъ Россия академиясынынъ» ФГОУ ВГТО куллык эм социаллык политикасы кафедрасында каралып алынган.

А.Бальгишиева оьз диссертациясында бизим элдинъ эм тыс эллердинъ яслар бойынша илми куллыкларына таянады эм яслар оькиметлик политикасын оьрлендируьв уьшин, оькиметлик эм ямагатлык институтларын оьстируьв керек, дейди.  Ол оьз исинде оькиметтинъ – балалардынъ эм яслардынъ яшав-турмысына социал–экономикалык ягыннан уьйкен маьне бергенин талаплайды. « Яслар элимизде уьйкен орынды аладылар. Яслардынъ инновациялык анъламларын, талапларын оькиметлик эм ямагатлык оьсуьвлеринде, энъ де бек, яслардынъ оьзлери уьшин кулланмага болаяк. Соны ман байланыслы экономикалык ягыннан оларга ийги карав керек. Яслар – бизим эл ямагатынынъ энъ куьшли, алдыга талаплав куьби болады»,– дейди алдышы специалист Асият Бальгишиева.  

Аьлиги заманда А.Баль-гишиева Москва каласындагы «Мои документы»  муниципаллык  федераллык орталыгынынъ бир боьлигин етекшилейди. Янъыларда, район орталыкларынынъ куллыгынынъ аьрекетлигин баалав соравлык проектинде А. Бальгишиева басшылаган  орталыгы алдышы орынлардынъ бирисин алган. Сонда орталыкка келетаган аьдемлер приемды караган заманына, орталыктынъ куллыкшыларынынъ оьз иси уьшин яваплыгына эм кайтип йолыгатаганына баалар берилгенлер. Соьйтип олар,  бес номинация ишиннен доьрт номинациясыннан енъгенлер. 

«Озган йылда биз бу проектте катнасып, эки позициядан енъгенмиз. Сонынъ уьшин, енъуъв – ол бизим аьдетимиз. Меним етекши болып, бас мырадым – ис коллективимди бирлестируьв, тыпакластырув,  оларды оьз ара ярдамластырув   эм   ийги катнастырув, не уьшин десе, бу затлар куллыкты етимислерге еткередилер», – деп боьлинисти оьз сырлары ман Асият Сейдахметовна.

В.Кидирниязова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group